Ordningen for vigsels- og forbønnsliturgi på norsk tegnspråk er utarbeidet av en prosjekt-gruppe i Døvekirken og har vært ute til vurdering i Døvekirken og dens menigheter. Den er vedtatt i styringsgruppen for liturgireform i Døvekirken.

 Ordningen er godkjent av Oslo biskop i samarbeid med Kirkerådet og i tråd med liturgiene vedtatt i Kirkemøtet. Den er gjeldende fra 1. påskedag 2019.

 Disse ordningene er en samlet ordning basert på begge vigselsliturgiene 2003 og 2017 i Den norske kirke, og anvendes overfor alle par som ønsker en tegnspråklig liturgi. De forskjellige tekstalternativene vil merkes med hvilken liturgi de er hentet fra (først 2017, så 2003).

 Innhold

  1. Ordning for vigsel på norsk tegnspråk
  2. Forbønn for borgerlig inngått ekteskap på norsk tegnspråk
  3. Skriftlesninger

Ordning for vigsel på norsk tegnspråk

I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være med-virkning fra bryllupsfølget ved enkelte av de liturgiske ledd, og det kan være tillegg til handlingen i form av tegnspråksalmer, poesi eller tekstlesning, eventuelt kombinert med at det tennes lys i lysgloben. Blant de kulturelle innslag kan det også åpnes for elementer som understreker parets etniske bakgrunn. Der den ene part har en annen kirkelig tilhørighet enn Den norske kirke, kan det etter godkjenning fra biskopen åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn.

Både når det gjelder medvirkning fra andre kirkesamfunn og kulturelle innslag, skal disse tilpasses vigselshandlingens gudstjenestelige karakter og ikke bryte med Den norske kirkes trosgrunnlag.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan plasseres etter ledd 9 Forbønn.

V1. Inngang

Lystenning på alteret

Samlingslyset tennes for å signalisere at menigheten samles for kirkelig handling. Inngang

De som skal vies, kan gå sammen fram til koret og sette seg på sine plasser. Dersom det er ønskelig, kan paret, en eller begge, forlovere, representant(er) for familiene, liturg og andre gå inn i kirken i prosesjon.

Deretter kan det fremføres egnet poesi eller tegnspråksalme.

V2. Inngangsord

 

V2a. Nådehilsen

Enten:

L

L

I Faderens og Sønnens og Den hellige

+FADER ↑ SØNN ↑ HELLIGE-ÅND ↑

ånds navn.

NAVN nikk ALLE +distribusjon nikk

 

 

Eller:

 

 

 

A

A

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår

GUD ↑ JESUS KRISTUS ↑

Far, og Herren Jesus Kristus.

NÅDE GI hender ut til sidene

 

FRED GI hender ut til sidene

 

 

 

 

V2b. Velkommen

Først tennes vigselslyset av enten en fra bryllupsfølget, medliturg eller liturg og settes på alteret i en lysholder.

Deretter ønskes paret og forsamlingen velkommen med disse eller lignende ord:

 

L

L

Kjære [NAVN] og [NAVN].

KJÆRE vise til paret

Dere er kommet hit til [KIRKENS NAVN]

KIRKEN vegger DERE I DAG nikk

for å inngå ekteskap.

KOMME-HIT 2-Pf nikk VIL GIFT nikk

Vi er samlet her for å glede oss med

ALLE KOMME SETTE-SEG-NED nikk

dere. Vi skal høre deres løfter til hveran-

GLEDE nikk

dre og be om Guds velsignelse over dere

VI-alle SE nikk LØFTER UTVEKSLE vise til

og over hjemmet deres.

paret

 

nikk DERE VI +GUD BE↑ GUD VELSIGNE

 

-over-paret nikk

 

 

 

Dersom det feires bryllupsmesse skal det ønskes velkommen med disse eller lignende ord:

 

Deretter kan liturgen si:

 

L

L

Takk Herren, for han er god,

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

evig varer hans miskunn.

EN ER GODKJENT]

Dette er dagen som Herren har gjort;

 

la oss juble og glede oss på den!

 

Sal 118, 1.24 (2003/2017)

 

 

 

Eller:

 

 

 

L

L

Gud er kjærlighet, og den som blir i

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham

EN ER GODKJENT]

1 Joh 4,16b (2003/2017)

 

 

 

Eller:

 

 

 

L

L

Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

I skyggen av dine vinger søker menneske-

EN ER GODKJENT]

barna ly.

 

De får nyte overfloden i ditt hus,

 

du lar dem drikke av din gledes bekk.

 

For hos deg er livets kilde,

 

I ditt lys ser vi lys.

 

Sal 36, 8-10 (2003)

 

 

V3. Tegnspråksalme eller poesi

Tegnspråksalme eller poesi fremføres av medliturg eller en fra bryllupsfølget.

ML

ML

 

Flere alternativer til vigselspoesier finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

V4. Skriftlesning

Alle tekstene er merket med om de er hentet fra 2003- eller 2017-liturgien i Den norske kirke.

 

V4a. Skriftlesning, fast del

 

Liturgen innleder med enten (2017):

 

L

L

Gud har skapt oss i sitt bilde

GUD↑ SKAPT-hender ut til sidene

til å leve i fellesskap med seg og med

hh↑ vh-kopi ↓kropp↓

hverandre.

↓venstre↓ ↓høyre↓

 

nikk GI-OSS nikk LEVE FELLESSKAP

 

KNYTTET-TIL HAM↑ nikk

Å leve sammen som ektefeller

LEVE SAMMEN PEK-HVA?

er å leve i tillit og kjærlighet,

TILLIT-v, KJÆRLIGHET-h UTVEKSLE nikk

dele gleder og sorger

GLEDE-v SORG-h UTVEKSLE nikk

og trofast stå ved hverandres side livet ut.

FREMOVER +blikk par SAMMEN-2knytt-

 

neve fremover FREM-TIL LIVETS SLUTT

 

nikk

Ekteskapet er Guds gode gave.

vise-til-alt nikk VIRK GUDS GAVE vise-til-

2017

alt nikk GOD nikk

 

 

Eller (2003):

 

 

 

L

L

Gud har skapt oss til å leve i fellesskap

GUD↑ SKAPT-hender ut til sidene

med seg og med hverandre.

hh↑ vh-kopi ↓kropp↓

 

↓venstre↓ ↓høyre↓

 

nikk GI-OSS nikk LEVE FELLESSKAP

 

KNYTTET-TIL HAM↑ nikk

Han har ordnet det slik at mann og

↓GITT-OSS MANN-v nikk KVINNE-h nikk

kvinne skal være ett og stadfestet dette

FELLESSKAP nikk BLI-ETT nikk

fellesskapet med sin velsignelse.

↓VELSIGNELSE-over paret nikk

Å leve sammen som mann og kvinne

LEVE MANN-v nikk KVINNE-h SAMMEN

er å leve i tillit og kjærlighet,

2knyttneve fremover HVA? nikk

dele gleder og sorger

TILLIT-v, KJÆRLIGHET-h UTVEKSLE nikk

og trofast stå ved hverandres side livet ut.

GLEDE-v SORG-h UTVEKSLE nikk

 

FREMOVER +blikk par SAMMEN-2knytt-

 

neve fremover FREM-TIL LIVETS SLUTT nikk

Ekteskapet er Guds gode gave.

vise-til-alt nikk VIRK GUDS GAVE vise-til-

2003

alt nikk GOD nikk

 

 

Liturgen fortsetter med enten (2017):

 

L

L

Det står skrevet i Salmenes bok:

BIBEL åpnes nikk. Blar i den

 

PEK-bok STÅ SALMENES BOK nikk:

Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

I skyggen av dine vinger søker

EN ER GODKJENT]

menneskebarna ly.

 

De får nyte overfloden i ditt hus,

 

du lar dem drikke av din gledes bekk.

 

For hos deg er livets kilde,

 

i ditt lys ser vi lys.

 

Sal 36, 8-10

 

(2017)

 

 

 

 

 

L/ML

L/ML

La oss høre hva Guds ord sier om

Tar imot den åpne bibelen og blar videre

kjærlighet og troskap:

i den. Nikk.

 

PEK-bok STÅ KOLOSSERBREV PEK nikk

 

+GUD SA KNYTTET-TIL KJÆRLIGHET-v

 

TROSKAP-h nikk. Gir den åpne bibelen til

ML

ML.

 

Kle dere derfor i inderlig medfølelse

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige,

EN ER GODKJENT]

så dere bærer over med hverandre og

 

tilgir hverandre hvis den ene har noe å

 

bebreide den andre.

 

Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi

 

hverandre.

 

Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet,

 

som er båndet som binder sammen

 

og gjør fullkommen.

 

Kol 3, 12b-14

 

(2017)

 

 

 

 

 

 

Eller (2003):

 

Guds ord vitner om ekteskapet at det er

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

hellig og ukrenkelig.

GUDS↑ ORD PEK-bibel HVA? nikk

 

EKTESKAP PEK nikk HELLIG nikk

 

BRYTE? hoderist

 

 

 

 

L

L

Det står skrevet i Første Mosebok:

PEK-bok STÅ FØRSTE MOSEBOK nikk

Gud skapte mennesket i sitt bilde,

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

i Guds bilde skapte han det,

EN ER GODKJENT]

som mann og kvinne skapte han dem.

 

Gud velsignet dem og sa til dem:

 

«Vær fruktbare og bli mange,

 

fyll jorden og legg den under dere!»

 

1 Mos 1, 27-28a

 

(2003)

 

 

 

 

 

L/ML

L/ML

Og vår Herre Jesus Kristus sier:

Tar imot den åpne bibelen og blar i den.

 

+HERREN↑ +JESUS KRISTUS↑ PEK-bok

ML

nikk SIER nikk.

 

«Har dere ikke lest at Skaperen fra

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

begynnelsen av

EN ER GODKJENT]

skapte dem som mann og kvinne og sa:

 

«Derfor skal mannen forlate far og mor

 

og holde fast ved sin kvinne,

 

og de to skal være én kropp.»

 

så er de ikke lenger to; de er én kropp.

 

Og det som Gud har sammenføyd,

 

skal mennesker ikke skille.»

 

Matt 19,4-6

 

(2003)

 

 

 

 

V4b. Skriftlesning, fleksibel del

2-4 av de følgende tekstene (se side 39-85) eller andre passende skriftlesninger, minst én fra hvert av de to testamentene. Et eller flere av tekstene kan leses som poesi.

Skriftlesningene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget.

De som skal lese, går samlet frem til lesepulten.

Paret som skal vies, og menigheten sitter under lesningen.

 

L

L

Vi leser videre i Bibelen.

nikk LESE VIDERE bibelen gis til ML

 

 

 

 

ML

ML

Det står skrevet i ---

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

 

PEK STÅ… Leser teksten.

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

Siste lesning avsluttes med:

 

 

 

 

ML

 

Den åpne bibelen gis tilbake til liturg.

L/ML

L/ML

Slik lyder Herrens ord

Tar imot den åpne bibelen, blikk ned

 

mot den og lukker den med høytidelig

 

kroppsspråk. Nikker og legger fra seg

 

bibelen.

 

V5. Tale

 

Liturgen holder en tale over et av de skriftordene som er lest under ledd V4 eller over en annen passende tekst.

 

 

V6. Ekteskapsinngåelse

 

Liturgen fremsier:

 

 

 

L

Reis dere for Herrens alter, så vi kan høre deres løfter til hverandre og be om Guds velsignelse over dere og over hjemmet deres.

 

 

L

ALTER vise-til nikk SNILL REISE-OPP-begge to 2Pf-på hver side nikk

 

VI SE-begge hender nikk LØFTE nikk UT-VEKSLE-enkel DERES-paret HJEM vise-til nikk VI BE↑ +GUD rollebytte VELSIGNE nikk

 

 

Paret reiser seg og blir stående. Liturgen henvender seg først til personen som står til venstre.

Deretter følger enten alternativ A:

 

V6a1.

 

L

L

For Gud vår Skapers ansikt og i disse vit-

+GUD↑ nikk PEK-Gud SE-fra Gud til

ners nærvær spør jeg deg, [fullt navn]:

paret nikk

Vil du ha [fullt navn] som står ved din

vise-til-menigheten VITNE SE-fra

side, til din ektefelle?

menigheten med begge hendene nikk

 

JEG vifte SPØR-v vise-til-venstre

 

DU-v VIL vise-til-høyre DIN EKTEFELLE

 

vise-til-høyre?

 

 

Svar:

 

 

 

Personen til venstre

Personen til venstre

Ja.

JA nikker

 

 

 

 

L

ML

Vil du elske og ære henne/ham/NN og

vise-til-venstre DU VIL ELSKE, ÆRE vise-til-høyre ?

bli trofast hos henne/ham/NN i gode og

TROFAST 2knyttnever sammen fremover

onde dager inntil døden skiller dere?

GODE-h ONDE-v DAGER FREM-TIL

 

DØDEN vise-til-høyre ?

 

 

Svar:

 

 

 

Personen til venstre

Personen til venstre

Ja.

JA nikker

 

 

Liturgen henvender seg til den som står til høyre.

 

 

L

L

Likeså spør jeg deg, [fullt navn]:

SAMME JEG- SPØR-h vise-til-høyre

Vil du ha [fullt navn] som står ved din

DU-h VIL vise-til-venstre DIN EKTEFELLE

side, til din ektefelle?

vise-til-venstre ?

 

 

Svar:

 

 

 

Personen til høyre

Personen til høyre

Ja.

JA nikker

 

 

 

 

L

vise-til-høyre DU VIL ELSKE, ÆRE vise-til-

Vil du elske og ære henne/ham/NN og

venstre ?

bli trofast hos henne/ham/NN i gode og

TROFAST 2knyttnever sammen fremover

onde dager inntil døden skiller dere?

GODE-h ONDE-v DAGER FREM-TIL

 

DØDEN vise-til-venstre ?

 

 

Svar:

 

 

 

Personen til høyre

Personen til høyre

Ja.

JA nikker

 

 

 

 

L

L

Så gi hverandre hånden på det.

NÅ DERE-paret HÅND-v HÅND-h

 

GI-HVERANDRE

 

 

 

V6a2.

Paret går frem for liturgen og gir hverandre høyre hånd. Liturgen legger sin hånd på parets hender, fjerner den og fremsier tegnene:

 

L

L

For Guds ansikt og i disse vitners nærvær

+GUD SE-fra Gud til paret nikk VITNE-vise

har dere nå lovet hverandre at dere vil

til menigheten SE-fra menigheten med

leve sammen i ekteskap, og gitt hveran-

begge hendene nikk DERE-TO LØFTE nikk

dre hånden på det. Derfor erklærer jeg

UTVEKSLE-enkel FERDIG nikk VIL SAM-

at dere er rette ektefolk.

MEN-2knyttnever FREMOVER nikk DERE-

 

TO GI-HVERANDRE-HÅNDEN FERDIG nikk

 

nikk JEG ERKLÆRE DERE-TO GIFT nikk

 

 

 

Liturgen legger hånden tilbake på parets hender.

 

Eller alternativ B:

V6b.

L

L

For Gud vår Skapers ansikt og i disse vit-

+GUD↑ nikk PEK-Gud SE-fra Gud til

ners nærvær spør jeg deg, [fullt navn]:

paret nikk

Vil du ha [fullt navn] som står ved din

vise-til-menigheten VITNE SE-fra

side, til din ektefelle?

menigheten med begge hendene nikk

 

JEG vifte SPØR-v vise-til-venstre

 

DU-v VIL vise-til-høyre DIN EKTEFELLE

 

vise-til-høyre?

 

 

Svar:

 

 

 

Personen til venstre

Personen til venstre

Ja.

JA nikker

 

 

 

 

L

L

Likeså spør jeg deg, [fullt navn]:

SAMME JEG- SPØR-h vise-til-høyre

Vil du ha [fullt navn] som står ved din

DU-h VIL vise-til-venstre DIN EKTEFELLE

side, til din ektefelle?

vise-til-venstre ?

 

 

Svar:

 

 

 

Personen til høyre

Personen til høyre

Ja.

JA nikker

 

 

 

 

L

L

Gjenta nå etter meg.

NÅ vise-til-venstre KOPI-fra-meg lukket munn.

 

 

 

 

L

L

Jeg tar deg [NAVN] til min ektefelle.

JEG VIL vise-til-høyre MIN EKTEFELLE

 

nikk.

 

 

 

 

Personen til venstre

Personen til venstre

Jeg tar deg [NAVN] til min ektefelle.

JEG VIL vise-til-høyre MIN EKTEFELLE nikk.

 

 

 

 

L

L

Jeg vil elske og ære deg

JEG VIL ELSKE, ÆRE-fra-hode vise-til-

 

høyre

 

 

 

 

Personen til venstre

Personen til venstre

Jeg vil elske og ære deg

JEG VIL ELSKE, ÆRE-fra-hode vise-til-høyre

 

L

L

Og bli trofast hos deg i gode og onde dager

TROFAST 2knyttnever sammen fremover

 

GODE-h ONDE-v DAGER nikk

 

 

 

 

Personen til venstre

Personen til venstre

Og bli trofast hos deg i gode og onde dager

TROFAST 2knyttnever sammen fremover

 

GODE-h ONDE-v DAGER nikk

 

 

 

 

L

L

Inntil døden skiller oss

FREM-TIL DØDEN nikk

 

 

 

 

Personen til venstre

Personen til venstre

Inntil døden skiller oss

FREM-TIL DØDEN nikk

 

 

 

Deretter gjentas løfteavleggelsen på samme måte av den andre.

V6b2.

 

Paret gir hverandre hendene, og liturgen legger sin hånd på parets hender på nytt før han/hun fjerner hånden sin igjen og fremsier tegnene:

 

L

L

For Guds ansikt og i disse vitners nærvær

+GUD SE-fra Gud til paret nikk VITNE-vise

har dere nå lovet hverandre at dere vil

til menigheten SE-fra menigheten med

leve sammen i ekteskap, og gitt hveran-

begge hendene nikk DERE-TO LØFTE nikk

dre hånden på det. Derfor erklærer jeg

UTVEKSLE-enkel FERDIG nikk VIL SAMMEN

at dere er rette ektefolk.

-2knyttnever FREMOVER nikk DERE-TO

 

GI-HVERANDRE-HÅNDEN FERDIG nikk

 

nikk JEG ERKLÆRE DERE-TO GIFT nikk

 

 

 

Liturgen legger hånden tilbake på parets hender.

 

Her kan følge:

 

V7. Overrekkelse av ringer*

 

Enten alternativ A:

 

V7a.

L

Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap.

 

L

RING PEK-ring SYMBOL nikk LØFTE DERE-TO NETTOPP UTVEKSLE-enkel nikk NÅ RING UTVEKSLE-enkel nikk

 

 

Hver av dem setter ringen på fingeren til den andre.

 

Eller alternativ B:

 

V7b.

 

L

L

Gi nå hverandre ringene, som dere skal

RING PEK-ring SYMBOL nikk LØFTE DERE-

bære til tegn på løftet dere har gitt hver-

TO NETTOPP UTVEKSLE-enkel nikk

andre. Gjenta etter meg.

NÅ vise-til-venstre KOPI-fra-meg lukket

 

munn nikk

 

 

 

Liturgen leser ordene ledd for ledd, deretter fremsier ekteparet dem, den ene først.

 

L

L

[NAVN], jeg gir deg denne ring

[NAVNETEGN] JEG RING JEG GI-høyre nikk

 

 

 

 

Personen til venstre

Personen til venstre

[NAVN], jeg gir deg denne ring

[NAVNETEGN] JEG RING JEG GI-høyre nikk

 

 

 

 

L

PEK-ring SYMBOL MIN LØFTE nikk

Som et tegn på mitt løfte om kjærlighet

KJÆRLIGHET TROFAST 2knyttnever sam-

og troskap.

men fremover nikk vise-til-høyre nikk

 

 

Svar:

 

 

 

Personen til venstre

Personen til venstre

Som et tegn på mitt løfte om kjærlighet

PEK-ring SYMBOL MIN LØFTE nikk

og troskap.

KJÆRLIGHET TROFAST 2knyttnever sam-

 

men fremover nikk vise-til-høyre nikk

 

 

Ringen settes så på fingeren til den andre.

 

 

Deretter gjentas overrekkelsen på samme måte av den andre ektefellen.

 

V8. Forbønn

 

V8a. Innledning

 

Forbønnen innledes av liturg:

 

L

L

La oss be.

VI-ALLE BE ↑ vise til ML

 

 

 

 

V8b. Bønn

 

Ekteparet kneler ved alterringen. Liturgen legger en hånd på hvert hode. Deretter tas hendene tilbake, og liturgen går litt tilbake mens paret ser opp før bønnen bes. Etter bønnen er bedt, bøyer paret hodene mens liturgen legger en hånd på hvert hode. Eventuelt kan også forloverne stå til hver sin side med hevede hender rettet mot ekteparet.

 

V8b1.

Enten (2017):

 

L/ML

L/ML

 

VENNLIGST KOM-FREM-2Pf nikk KNELE

 

vise-hvor nikk (se beskrivelsen over).

Gode Gud, vi ber deg for [NAVN] og

GODE +GUD↑ BER-↑ [NAVNETEGN-v]

[NAVN] og deres ekteskap:

nikk [NAVNETEGN-h] nikk

La din velsignelse hvile over [dette paret/

DERES-vise til paret EKTESKAP nikk

NAVN og NAVN] som er her for ditt ansikt.

DU↑ VELSIGNE-over paret nikk

Fyll dem med din kjærlighet, og bygg

DIN↑ KJÆRLIGHET GI↓paret nikk

deres hjem i fred.

DERES-vise til paret HJEM nikk

 

ENDRE FRED nikk

Se til dem i nåde, og styrk dem med din

DU↑ SE-til paret nikk NÅDE GI-paret nikk

Ånd,

ÅND↑ KOMME-NED-spillende fingre til

 

paret nikk STYRKE-gi til paret nikk

så de i gode og onde dager setter sin lit

BETY GODE-v ONDE-h DAGER nikk

til deg, holder trofast sammen og hjelper

GÅ-FREMOVER nikk vise-til-paret

hverandre fram mot det evige liv.

TRO +Gud↑ nikk TROFAST SAM-

 

MEN-2knyttnever-fremover nikk

 

HJELPE UTVEKSLE nikk FREMOVER

2017

FRAM-TIL EVIG LIV nikk

 

 

 

V8b2.

Eller (2003):

 

L/ML

L/ML

 

VENNLIGST KOM-FREM-2Pf nikk KNELE

 

vise-hvor nikk (se beskrivelsen over).

Gode Gud, du som har innsatt ekteskapet

GODE +GUD↑ DU-Gud loki-Gud GRUN-

og velsignet mann og kvinne,

NLAGT SATT-I-GANG EKTESKAPET nikk

 

MANN-v KVINNE-h 2Pf-KOMME-FREM

 

nikk

vi ber deg:

DU↑ VELSIGNE-over paret-oppe nikk

 

La din velsignelse hvile over [dette paret/

VI BER-↑ PEK-Gud VELSIGNE-over paret

NAVN og NAVN] som er her for ditt ansikt.

nikk

Fyll dem med din kjærlighet, og bygg

DIN↑ KJÆRLIGHET GI↓paret nikk

deres hjem i fred.

DERES-vise til paret HJEM nikk

 

ENDRE FRED nikk

Se til dem i nåde, og styrk dem med din

DU↑ SE-til paret nikk NÅDE GI-paret nikk

Ånd,

ÅND↑ KOMME-NED-spillende fingre til

 

paret nikk STYRKE-gi til paret nikk

så de i gode og onde dager setter sin lit

BETY GODE-v ONDE-h DAGER nikk

til deg, holder trofast sammen og hjelper

GÅ-FREMOVER nikk vise-til-paret

hverandre fram mot det evige liv.

TRO +Gud↑ nikk TROFAST SAMMEN-

 

2knyttnever-fremover nikk

 

HJELPE UTVEKSLE nikk FREMOVER

2003

FRAM-TIL EVIG LIV nikk

 

 

 

Flere alternativer til bønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

V8c. Fader Vår

Hentes fra H21:

 

Fader vår

Leses sammen av alle, ledet av medliturg.

 

Liturgen innleder:

 

L

L

La oss be Vår far i himmelen.

NÅ VI BE VÅR FAR blikk-↑ HIMMEL

 

 

Alle sier, ledet av medliturg. Stemmetolkes ikke:Enten (2017):

 

 

A

A

Vår Far i himmelen.

+VÅR FAR ER-DER HIMMEL

La navnet ditt helliges.

+NAVN DITT HELLIG nikk EVIG

La riket ditt komme.

+DITT RIKE KOMME-NED nikk

La viljen din skje på jorden slik som i him-

+DIN VILJE ER-DER HIMMEL

melen.

+OGSÅ spre-hånd HELE-JORDEN nikk

Gi oss i dag vårt daglige brød,

 

og tilgi oss vår skyld,

+BRØD GI-OSS nikk I-DAG ALLE-DAGER nikk

slik også vi tilgir våre skyldnere.

+MINE SYNDER DU TILGI nikk

Og la oss ikke komme i fristelse,

+SAMME SYNDER-ANDRE nikk jeg-TILGI nikk

men frels oss fra det onde.

 

For riket er ditt,

+OND blikk-venstre BLI-TRUKKET-mot-

og makten og æren i evighet.

Venstre

Amen.

+NEI-hoderist FRELSE nikk KOMME-TIL-GUD

 

+RIKET DITT, MAKT, ÆRE, I-EVIGHET

 

AMEN.

 

 

 

Det er også mulig å benytte en poetisk variant som finnes i Del III - Bønne-, salme- og poesibok.

 

Ekteparet setter seg på plassene sine.

 

Her kan følge:

 

V9. Symbolhandlinger

Deltakere i bryllupsfølget og andre kan medvirke med tegnspråksalmer, poesi, tek-stlesning eller andre kulturelle innslag. Alternativer finnes i Del III - Bønne-, salme- og poesibok samt Del IV – Tekstbok.

 

V10. Tegnspråksalme

 

L

L

 

 

 

Alternativer til salmer finnes i Del III - Bønne-, salme- og poesibok.

 

V11. Velsignelse

 

Vigselslyset i en lysholder på alteret gis til en av forloverne som tar dette med i utgangs-prosesjonen. Forloveren vil deretter slukke lyset og gi det til ekteparet etter vigselen.

 

Velsignelsen leses av alle, og kan mottas ved at den enkelte gjør korsets tegn. Lovprisning benedicamus*

 

L

L

La oss prise Herren.

HERREN VI PRISE ↑

A

A

Halleluja. Halleluja. Halleluja.

↑HALLELUJA↑ HALLELUJA↑ HALLELUJA↑

 

 

Velsignelsen

 

V11a.

Liturgen sier enten alternativ 1:

L

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg

fred.

Amen.

L

HERRE ↑ VELSIGNELSE BEVARE DEG HERRE ↑ANSIKT LYSE-UT NÅDE GI HERRE ↑ SE-UTOVER FRED GI AMEN.

 

V11b.

Eller alternativ 2 (med rollebytte til Guds perspektiv):

 

L

L

Herren velsigne deg og bevare deg.

rolleovertakelse Gud

Herren la sitt ansikt lyse over deg og

VELSIGNE, BEVARE hender ut

være deg nådig.

LYSE-UT fra ansikt NÅDE hender ut

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg

SE-UTOVER FRED hender ut

fred.

kropp tilbake, ut av rolleovertakelse

Amen.

AMEN.

 

 

V12. Utgang

 

Lysslukking

Samlingslyset slukkes av prest, medliturg eller en i bryllupsfølget. Menigheten reiser seg.

 

Utgangsprosesjon

Ekteparet går sammen ut av kirken, og menigheten følger etter.

 

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap på norsk tegnspråk

 

I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte av de liturgiske ledd, og det kan være tillegg til handlingen i form av poesi, salmer eller tekstlesning, eventuelt kombinert med at det tennes lys i lysgloben. Blant de kulturelle innslag kan det også åpnes for elementer som understreker parets etniske bakgrunn. Der den ene part har en annen kirkelig tilhørighet enn Den norske kirke, kan det etter godkjenning fra biskopen åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn.

 

Både når det gjelder medvirkning fra andre kirkesamfunn og kulturelle innslag, skal disse tilpasses forbønnshandlingens gudstjenestelige karakter og ikke bryte med Den norske kirkes trosgrunnlag.

 

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan plasseres etter ledd 8 Forbønn.

 

Der navnene skal nevnes, kan en bruke fullt navn eller fornavn, etter hva som er naturlig i det enkelte tilfelle. I spørsmålene under ledd 7 Fremstilling av ekteparet skal det brukes fullt navn.

 

FBE1. Inngang

 

Lystenning på alteret

Samlingslyset tennes for å signalisere at menigheten samles for kirkelig handling.

 

Inngang

De som skal vies, kan gå sammen fram til koret og sette seg på sine plasser. Dersom det er ønskelig, kan paret, en eller begge, forlovere, representant(er) for familiene, liturg og andre gå inn i kirken i prosesjon.

 

Deretter kan det fremføres egnet poesi eller tegnspråksalme.

 

FBE2. Inngangsord

 

FBE2a. Nådehilsen

 

Enten:

 

L

L

I Faderens og Sønnens og Den hellige

+FADER ↑ SØNN ↑ HELLIGE-ÅND ↑

ånds navn.

NAVN nikk ALLE +distribusjon nikk

 

 

Eller:

 

 

 

A

A

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår

GUD ↑ JESUS KRISTUS ↑

Far, og Herren Jesus Kristus.

NÅDE GI hender ut til sidene

 

FRED GI hender ut til sidene

 

 

 

FBE2b. Velkommen

 

Først tennes vigselslyset av enten en fra bryllupsfølget, medliturg eller liturg og settes på alteret.

 

Deretter ønskes paret og forsamlingen velkommen med disse eller lignende ord:

 

L

L

Kjære [NAVN] og [NAVN].

KJÆRE vise til paret

den [dato] inngikk dere ekteskap i [sted].

NYLIG [DATO] nikk DERE GIFT nikk

Dere er kommet hit til [KIRKENS NAVN]

PEK-sted [NAVN PÅ STED] PEK-sted nikk.

fordi dere ønsker kirkens forbønn for

 

deres ekteskap. Vi er samlet her for

I DAG KIRKEN vegger nikk KOMME-HIT

å glede oss med dere og be om Guds

2-Pf nikk VIL DERES EKTESKAP nikk +Gud

velsignelse over dere og over hjemmet

BE↑ VELSIGNE-over-paret nikk

deres.

ALLE KOMME SETTE-SEG-NED nikk

 

 

GLEDE nikk

 

VI +Gud BE↑ vise-til-paret HJEM VELSIG-

 

NE-over-paret nikk

 

 

 

Dersom det feires bryllupsmesse skal det ønskes velkommen med disse eller lignende ord:

 

L

L

Kjære [NAVN] og [NAVN].

KJÆRE vise til paret

Dere er kommet hit til [KIRKENS NAVN]

NYLIG [DATO] nikk DERE GIFT nikk

fordi dere ønsker kirkens forbønn for

PEK-sted [NAVN PÅ STED] PEK-sted nikk.

deres ekteskap.

I DAG KIRKEN vegger nikk KOMME-HIT

 

 

2-Pf nikk VIL DERES EKTESKAP nikk +Gud

 

BE↑ VELSIGNE-over-paret nikk

Vi er samlet her for å glede oss med

ALLE KOMME SETTE-SEG-NED nikk

dere. Vi skal høre deres løfter til hveran-

GLEDE nikk

dre og be om Guds velsignelse over dere

VI +Gud BE↑ vise-til-paret HJEM VELSIGNE-

og over hjemmet deres.

over-paret nikk

Dere har også bedt om å få del i Herrens

DERE-paret NÅ LIV FREMOVER SAMMEN

nattverd når dere nå begynner livet sam-

-2knyttnever-fremover nikk

men som ektefolk.

vise til paret VIL +HERREN↑ nikk

 

NATTVERD nikk vise til paret

Vi vil derfor feire denne handlingen som

BETY-se menighet I DAG vise til alle

en bryllupsmesse, slik at det er mulig for

BRYLLUPSMESSE nikk

dem som ønsker det, å gå sammen med

2Pf-komme-frem NATTVERD nikk 2Pf

dere til nattverd på denne dagen.

OGSÅ vise til menigheten nikk

 

KAN KOMME-FREM nikk HVIS VIL nikk

 

 

Deretter kan liturgen si:

 

L

L

Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

I skyggen av dine vinger søker menneske-

EN ER GODKJENT]

barna ly.

 

De får nyte overfloden i ditt hus,

 

du lar dem drikke av din gledes bekk.

 

For hos deg er livets kilde,

 

i ditt lys ser vi lys.

 

Sal 36,8-10

 

2017/2003

 

 

 

Og (2017):

 

 

 

L/ML

L/ML

 

Tar imot den åpne bibelen og blar videre

 

i den. Nikk.

La oss høre hva Guds ord sier om

PEK-bok STÅ KOLOSSERBREV PEK nikk

kjærlighet og troskap:

+GUD SA KNYTTET-TIL KJÆRLIGHET-v

 

TROSKAP-h nikk. Gir den åpne bibelen til

 

ML.

 

ML

 

Tar imot den åpne bibelen og blar videre

ML

i den. Nikk.

 

Kle dere derfor i inderlig medfølelse

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige,

EN ER GODKJENT]

så dere bærer over med hverandre og

 

tilgir hverandre hvis den ene har noe å

 

bebreide den andre.

 

Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi

 

hverandre.

 

Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet,

 

som er båndet som binder sammen

 

og gjør fullkommen.

 

Kol 3, 12b-14

 

(2017)

 

 

 

Eller:

 

 

 

L

L

Takk Herren, for han er god,

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

evig varer hans miskunn.

EN ER GODKJENT]

Dette er dagen som Herren har gjort;

 

la oss juble og glede oss på den!

 

Sal 118, 1.24

 

(2003)

 

 

 

 

 

Eller:

 

L

L

Gud er kjærlighet, og den som blir i

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham

EN ER GODKJENT]

1 Joh 4,16b

 

(2003)

 

 

 

 

FBE3. Tegnspråksalme eller poesi

 

Tegnspråksalme eller poesi fremføres av medliturg eller en fra bryllupsfølget.

 

ML

ML

 

 

 

Flere alternativer til vigselspoesier finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

FBE4. Skriftlesning

 

Alle tekstene er merket med om de er hentet fra 2003- eller 2017-liturgien i Den norske kirke.

 

FBE4a. Skriftlesning, fast del

 

Liturgen innleder med enten:

 

L

L

Gud har skapt oss i sitt bilde til å leve i

GUD↑ SKAPT-hender ut til sidene

fellesskap med seg og med hverandre.

hh↑ vh-kopi ↓kropp↓

 

↓venstre↓ ↓høyre↓

 

nikk GI-OSS nikk LEVE FELLESSKAP

 

KNYTTET-TIL HAM↑ nikk

Å leve sammen som ektefeller

LEVE SAMMEN PEK-HVA?

er å leve i tillit og kjærlighet,

TILLIT-v, KJÆRLIGHET-h UTVEKSLE nikk

dele gleder og sorger

GLEDE-v SORG-h UTVEKSLE nikk

og trofast stå ved hverandres side livet ut.

FREMOVER +blikk par SAMMEN-2knytt-

 

neve fremover FREM-TIL LIVETS SLUTT

 

nikk

Ekteskapet er Guds gode gave.

vise-til-alt nikk VIRK GUDS GAVE vise-til-

2017

alt nikk GOD nikk

 

 

Eller:

 

 

 

L

L

Gud har skapt oss til å leve i fellesskap

GUD↑ SKAPT-hender ut til sidene

med seg og med hverandre.

hh↑ vh-kopi ↓kropp↓

 

↓venstre↓ ↓høyre↓

 

nikk GI-OSS nikk LEVE FELLESSKAP

 

KNYTTET-TIL HAM↑ nikk

Han har ordnet det slik at mann og

↓GITT-OSS MANN-v nikk KVINNE-h nikk

kvinne skal være ett og stadfestet dette

FELLESSKAP nikk BLI-ETT nikk

fellesskapet med sin velsignelse.

↓VELSIGNELSE-over paret nikk

Å leve sammen som mann og kvinne

LEVE MANN-v nikk KVINNE-h SAMMEN

er å leve i tillit og kjærlighet,

2knyttneve fremover HVA? nikk

dele gleder og sorger

TILLIT-v, KJÆRLIGHET-h UTVEKSLE nikk

og trofast stå ved hverandres side livet ut.

GLEDE-v SORG-h UTVEKSLE nikk

 

FREMOVER +blikk par SAMMEN-2knytt-

 

neve fremover FREM-TIL LIVETS SLUTT

 

nikk

Ekteskapet er Guds gode gave.

vise-til-alt nikk VIRK GUDS GAVE vise-til-

2003

alt nikk GOD nikk

 

Liturgen fortsetter med enten (2017):

 

L

L

 

BIBEL åpnes nikk. Blar i den

Det står skrevet i Salmenes bok:

PEK-bok STÅ SALMENES BOK:

Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

I skyggen av dine vinger søker

EN ER GODKJENT]

menneskebarna ly.

 

De får nyte overfloden i ditt hus,

 

du lar dem drikke av din gledes bekk.

 

For hos deg er livets kilde,

 

i ditt lys ser vi lys.

 

Sal 36, 8-10

 

(2017)

 

 

 

 

 

L/ML

L

 

Tar imot den åpne bibelen og blar videre

 

i den. Nikk.

La oss høre hva Guds ord sier om

PEK-bok STÅ KOLOSSERBREV PEK nikk

kjærlighet og troskap:

+GUD SA KNYTTET-TIL KJÆRLIGHET-v

 

TROSKAP-h nikk. Gir den åpne bibelen til

 

ML.

 

ML

 

Tar imot den åpne bibelen og blar videre

ML

i den. Nikk.

 

Kle dere derfor i inderlig medfølelse

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige,

EN ER GODKJENT]

så dere bærer over med hverandre og

 

tilgir hverandre hvis den ene har noe å

 

bebreide den andre.

 

Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi

 

hverandre.

 

Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet,

 

som er båndet som binder sammen

 

og gjør fullkommen.

 

Kol 3, 12b-14

 

(2017)

 

 

Eller (2003):

 

Guds ord vitner om ekteskapet at det er

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

hellig og ukrenkelig.

GUDS↑ ORD PEK-bibel HVA? nikk

 

EKTESKAP PEK nikk HELLIG nikk

 

BRYTE? hoderist

 

 

 

 

L

L

 

BIBEL åpnes nikk. Blar i den

Det står skrevet i Første Mosebok:

PEK-bok STÅ FØRSTE MOSEBOK:

Gud skapte mennesket i sitt bilde,

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

i Guds bilde skapte han det,

EN ER GODKJENT]

som mann og kvinne skapte han dem.

 

Gud velsignet dem og sa til dem:

 

«Vær fruktbare og bli mange,

 

fyll jorden og legg den under dere!»

 

1 Mos 1, 27-28a

 

(2003)

 

 

 

 

 

L/ML

L/ML

 

Nikk. Blar videre i Bibelen.

Og vår Herre Jesus Kristus sier:

PEK-bok JESUS KRISTUS SIER nikk.

ML

Leser teksten.

 

«Har dere ikke lest at Skaperen fra

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

begynnelsen av

EN ER GODKJENT]

skapte dem som mann og kvinne og sa:

 

«Derfor skal mannen forlate far og mor

 

Og holde fast ved sin kvinne,

 

Og de to skal være én kropp.»

 

Så er de ikke lenger to; de er én kropp.

 

Og det som Gud har sammenføyd,

 

Skal mennesker ikke skille.»

 

Matt 19,4-6

 

(2003)

 

 

 

 

 

FBE4b. Skriftlesning, fleksibel del

 

2-4 av de følgende tekstene (se side 39-85) eller andre passende skriftlesninger, minst én fra hvert av de to testamentene. Et eller flere av tekstene kan leses som poesi.

 

Skriftlesningene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget.

 

De som skal lese, går samlet frem til lesepulten.

 

Paret som skal vies, og menigheten sitter under lesningen.

 

L

L

Vi leser videre i Bibelen.

nikk LESE VIDERE bibelen gis til ML

 

 

 

 

ML

ML

Det står skrevet i ---

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

 

PEK STÅ… Leser teksten.

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

Siste lesning avsluttes med:

 

 

 

 

ML

 

Den åpne bibelen gis tilbake til liturg.

L/ML

L/ML

Slik lyder Herrens ord.

Tar imot den åpne bibelen, blikk ned

 

mot den og lukker den med høytidelig

 

kroppsspråk. Nikker og legger fra seg

 

bibelen.

 

FBE5. Tale

 

Liturgen holder en tale over et av de skriftordene som er lest under ledd V4 eller over en annen passende tekst.

FBE6. Fremstilling av ekteparet

Paret reiser seg og blir stående. Liturgen fremsier enten A:

 

L

L

For offentlig myndighet har dere lovet

nikk DERE-TO-paret GÅ-TIL-loki nikk

å leve sammen i ekteskap. Dette løftet

OFFENTLIG MYNDIGHET VIL LEVE SAMMEN

betyr at dere skal være ett og holde tro-

nikk GIFT nikk PEK-loki LØFTE HVA ? nikk

fast sammen i gode og onde dager inntil

JO nikk

døden skiller dere.

 

Etter deres ønske vil vi i dag be for dere

DERE-TO-paret ENDRE ETT nikk TROFAST

og stille deres ekteskap og hjem inn un-

2knyttnever-sammen-fremover GODE-v

der Guds velsignelse.

ONDE-h DAGER nikk SAMMEN-2knyttnever

 

FREM-TIL LIVETS SLUTT nikk

 

vise-til-paret ØNSKE nikk I DAG

 

DERES EKTESKAP, HJEM nikk

 

VI BE↑ +GUD rollebytte VELSIGNE-paret nikk

 

 

Eller B:

 

 

 

ML

L

[Begges fulle navn og navnetegn], dere

viser-til venstre [STAVE NAVNET, så

har for offentlig myndighet lovet å leve

NAVNETEGN]

sammen i ekteskap.

viser-til høyre [STAVE NAVNET, så

Vil dere fortsatt elske og ære hverandre

NAVNETEGN]

og holde trofast sammen i gode og onde

vise-til-paret nikk NYLIG DERE-TO-paret

dager inntil døden skiller dere?

GÅ-TIL-loki nikk OFFENTLIG MYNDIGHET

 

LOVE nikk VIL LEVE SAMMEN nikk GIFT nikk

 

vise-til-paret nikk VIL FREMDELES nikk

 

ELSKE-v ÆRE-h UTVEKSLE ? nikk

 

TROFAST 2knyttnever-sammen-fremover

 

GODE-v ONDE-h DAGER nikk SAMMEN-

 

2knyttnever

 

FREM-TIL LIVETS SLUTT ? nikk

 

 

Ekteparet svarer, etter hverandre eller sammen:

 

 

Ekteparet

Ekteparet

Ja.

JA

 

 

Liturgen fortsetter:

 

 

 

L

L

Etter deres ønske vil vi i dag be for dere

vise-til-paret ØNSKE nikk I DAG

og stille deres ekteskap og hjem inn un-

2Pf-KOMME-FREM nikk

der Guds velsignelse.

DERES EKTESKAP, HJEM nikk

 

VI BE↑ +GUD rollebytte VELSIGNE-paret nikk

 

 

FBE7. Forbønn

FBE7a. Innledning

Forbønnen innledes av liturg:

 

L

L

La oss be.

VI-ALLE BE ↑ vise til ML

 

 

 

 

FBE7b. Bønn

 

Ekteparet kneler ved alterringen. Liturgen legger en hånd på hvert hode. Deretter tas hendene tilbake, og liturgen går litt tilbake mens paret ser opp før bønnen bes. Etter bønnen er bedt, bøyer paret hodene mens liturgen legger en hånd på hvert hode. Eventuelt kan også forloverne stå til hver sin side med hevede hender rettet mot ekteparet.

FBE7b1.

Enten:

 

L/ML

L/ML

 

VENNLIGST KOM-FREM-2Pf nikk KNELE

 

vise-hvor nikk (se beskrivelsen over).

Gode Gud, vi ber deg for [NAVN] og

GODE +GUD↑ BER-↑ [NAVNETEGN-v]

[NAVN] og deres ekteskap:

nikk [NAVNETEGN-h] nikk

La din velsignelse hvile over [dette paret/

DERES-vise til paret EKTESKAP nikk

NAVN og NAVN] som er her for ditt ansikt.

DU↑ VELSIGNE-over paret nikk

 

DIN↑ KJÆRLIGHET GI↓paret nikk

Fyll dem med din kjærlighet, og bygg

DERES-vise til paret HJEM nikk

deres hjem i fred.

ENDRE FRED nikk

Se til dem i nåde, og styrk dem med din

DU↑ SE-til paret nikk NÅDE GI-paret nikk

Ånd, så de i gode og onde dager setter

ÅND↑ KOMME-NED-spillende fingre til

sin lit til deg, holder trofast sammen og

paret nikk STYRKE-gi til paret nikk

hjelper hverandre fram mot det evige liv.

BETY GODE-v ONDE-h DAGER nikk

2017

 

GÅ-FREMOVER nikk vise-til-paret

 

TRO +Gud↑ nikk TROFAST SAMMEN-

 

2knyttnever-fremover nikk

 

HJELPE UTVEKSLE nikk FREMOVER

 

FRAM-TIL EVIG LIV nikk

 

FBE7b2.

Eller:

 

L/ML

L/ML

 

VENNLIGST KOM-FREM-2Pf nikk KNELE

 

vise-hvor nikk (se beskrivelsen over).

Gode Gud, du som har innsatt ekteskapet

GODE +GUD↑ DU-Gud loki-Gud

og velsignet mann og kvinne, vi ber deg:

GRUNNLAGT SATT-I-GANG EKTESKAPET nikk

 

MANN-v KVINNE-h 2Pf-KOMME-FREM nikk

 

DU↑ VELSIGNE-over paret-oppe nikk

La din velsignelse hvile over [dette paret/

VI BER-↑ PEK-Gud VELSIGNE-over paret

NAVN og NAVN] som er her for ditt ansikt.

nikk

Fyll dem med din kjærlighet, og bygg

DIN↑ KJÆRLIGHET GI↓paret nikk

deres hjem i fred.

DERES-vise til paret HJEM nikk

 

ENDRE FRED nikk

Se til dem i nåde, og styrk dem med din

DU↑ SE-til paret nikk NÅDE GI-paret nikk

Ånd, så de i gode og onde dager setter

ÅND↑ KOMME-NED-spillende fingre til

sin lit til deg, holder trofast sammen og

paret nikk STYRKE-gi til paret nikk

hjelper hverandre fram mot det evige liv.

BETY GODE-v ONDE-h DAGER nikk

2003

 

GÅ-FREMOVER nikk vise-til-paret

 

TRO +Gud↑ nikk TROFAST SAM-

 

MEN-2knyttnever-fremover nikk

 

HJELPE UTVEKSLE nikk FREMOVER

 

FRAM-TIL EVIG LIV nikk

 

 

 

Flere alternativer til bønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

FBE7c. Fader Vår

Hentes fra H21:

 

Fader vår

Leses sammen av alle, ledet av medliturg.

 

Liturgen innleder:

 

L

L

La oss be Vår far i himmelen.

NÅ VI BE VÅR FAR blikk-↑ HIMMEL

 

 

Alle sier, ledet av medliturg. Stemmetolkes ikke:

 

 

A

A

Vår Far i himmelen.

+VÅR FAR ER-DER HIMMEL

La navnet ditt helliges.

+NAVN DITT HELLIG nikk EVIG

La riket ditt komme.

+DITT RIKE KOMME-NED nikk

La viljen din skje på jorden slik som i

+DIN VILJE ER-DER HIMMEL

himmelen.

+OGSÅ spre-hånd HELE-JORDEN nikk

Gi oss i dag vårt daglige brød,

+BRØD GI-OSS nikk I-DAG ALLE-DAGER nikk

og tilgi oss vår skyld,

+MINE SYNDER DU TILGI nikk

slik også vi tilgir våre skyldnere.

+SAMME SYNDER-ANDRE nikk jeg-TILGI nikk

Og la oss ikke komme i fristelse,

+OND blikk-venstre BLI-TRUKKET-mot-

men frels oss fra det onde.

venstre

 

+NEI-hoderist FRELSE nikk KOMME-TIL-GUD

For riket er ditt,

+RIKET DITT, MAKT, ÆRE, I-EVIGHET

og makten og æren i evighet.

 

Amen.

AMEN.

 

 

 

Det er også mulig å benytte en poetisk variant som finnes i Del III - Bønne-, salme-og poesibok.

 

Ekteparet setter seg på plassene sine.

 

Her kan følge:

 

FBE8. Symbolhandlinger

 

Deltakere i bryllupsfølget og andre kan medvirke med tegnspråksalmer, poesi, tek-stlesning eller andre kulturelle innslag. Alternativer finnes i Del III - Bønne-, salme- og poesibok samt Del IV – Tekstbok.

 

FBE9. Tegnspråksalme

 

L

L

 

 

 

Alternativer til salmer finnes i Del III - Bønne-, salme- og poesibok.

 

FBE10. Velsignelse

Vigselslyset i en lysholder på alteret gis til en av forloverne som tar dette med i utgangs-prosesjonen. Forloveren vil deretter slukke lyset og gi det til ekteparet etter forbønnen.

 

Velsignelsen leses av alle, og kan mottas ved at den enkelte gjør korsets tegn.

FBE10a. Lovprisning benedicamus*

 

L

L

La oss prise Herren.

HERREN VI PRISE ↑

A

A

Halleluja. Halleluja. Halleluja.

↑HALLELUJA↑ HALLELUJA↑ HALLELUJA↑

 

 

 

Velsignelsen

 

FBE10b.

Liturgen sier enten alternativ 1:

 

 

L

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg

fred.

Amen.

 

L

HERRE ↑ VELSIGNELSE BEVARE DEG HERRE ↑ANSIKT LYSE-UT NÅDE GI HERRE ↑ SE-UTOVER FRED GI AMEN.

 

 

FBE10c.

 

Eller alternativ 2 (med rollebytte til Guds perspektiv):

 

L

L

Herren velsigne deg og bevare deg.

rolleovertakelse Gud

Herren la sitt ansikt lyse over deg og

VELSIGNE, BEVARE hender ut

være deg nådig.

LYSE-UT fra ansikt NÅDE hender ut

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg

SE-UTOVER FRED hender ut

fred.

Kropp tilbake, ut av rolleovertakelse

Amen.

AMEN.

 

 

 

FBE11. Utgang

 

Lysslukking

Samlingslyset slukkes av prest, medliturg eller en i bryllupsfølget. Menigheten reiser seg.

 

Utgangsprosesjon

Ekteparet går sammen ut av kirken, og menigheten følger etter.

 

 

Skriftlesninger ved vigsels- og forbønnsliturgi på norsk tegnspråk

 

A. 2003 (fast) og 2017 (tilvalg)

 

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Første Mosebok:

PEK STÅ FØRSTE MOSEBOK.

 

 

 

 

ML

ML

Gud skapte mennesket i sitt bilde,

 

i Guds bilde skapte han det,

 

som mann og kvinne skapte han dem.

 

Gud velsignet dem og sa til dem:

 

«Vær fruktbare og bli mange,

 

Fyll jorden og legg dem under dere!»

 

1 Mos 1,27-28a

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

B.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Første Mosebok:

PEK STÅ FØRSTE MOSEBOK.

 

 

 

 

ML

ML

Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for

 

mennesket å være alene. Jeg vil lage en

 

hjelper av samme slag.»

 

1 Mos 2,18

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

 

C.

 

 

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Ruts bok:

PEK STÅ RUTS BOK.

 

 

 

 

ML

ML

Dit du går, vil jeg gå,

 

og hvor du bor, vil jeg bo.

 

Ditt folk er mitt folk,

 

og din Gud er min Gud.

 

Der du dør, vil jeg dø,

 

Og der vil jeg begraves.

 

Rut 1,16b-17a

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

 

 

D.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Salmenes bok:

PEK STÅ SALMENES BOK.

 

 

 

 

ML

ML

Herren er min hyrde,

 

jeg mangler ikke noe.

 

Han lar meg ligge i grønne enger,

 

han leder meg til vann der jeg finner

 

hvile.

 

Han gir meg nytt liv.

 

Han fører meg på rettferdighetens stier

 

for sitt navns skyld.

 

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens

 

dal, frykter jeg ikke noe ondt.

 

For du er med meg.

 

Din kjepp og din stav, de trøster meg.

 

Du dekker bord for meg

 

like foran mine fiender.

 

Du salver mitt hode med olje.

 

Mitt beger renner over.

 

Bare godhet og miskunn skal følge meg

 

alle mine dager,

 

og jeg skal bo i Herrens hus

 

gjennom alle tider.

 

Sal 23

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

 

 

E.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Salmenes bok:

PEK STÅ SALMENES BOK.

 

 

 

 

ML

ML

Den som sitter i skjul hos Den høyeste

 

og finner nattely i skyggen av Den veld-

 

ige,

 

han sier til Herren:

 

«Min tilflukt og min borg,

 

min Gud som jeg setter min lit til!»

 

Under hans vinger kan du søke ly,

 

han dekker deg med sine fjær.

 

Hans trofasthet er skjold og vern.

 

«Du, Herre, er min tilflukt.»

 

Den høyeste har du gjort til din bolig.

 

Sal 91,1-2.4.9

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

 

 

F.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Salmenes bok:

PEK STÅ SALMENES BOK.

 

 

 

 

ML

ML

Rop med jubel for Herren, all jorden!

 

Tjen Herren med glede,

 

kom fram for ham med jubel!

 

Kjenn at Herren er Gud!

 

Han har skapt oss, vi er hans,

 

vi er hans folk og den flokken han gjeter.

 

Kom gjennom portene hans med takke-

 

sang,

 

inn i forgårdene med lovsang!

 

Lov ham, velsign hans navn!

 

Herren er god, evig er hans miskunn,

 

hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

 

Sal 100

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

G.

 

 

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Salmenes bok:

PEK STÅ SALMENES BOK.

 

 

 

 

ML

ML

Velsign Herren, min sjel!

 

Alt som i meg er, velsign hans hellige

 

navn.

 

Velsign Herren, min sjel!

 

Glem ikke alt det gode han gjør.

 

Han tilgir all din skyld

 

og leger alle dine sykdommer.

 

Han frir ditt liv fra graven

 

og kroner deg med barmhjertighet og

 

kjærlighet.

 

Han metter ditt liv med det gode,

 

du blir ung igjen som ørnen.

 

Sal 103,1-5

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

H.

 

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Forkynnerens bok:

PEK STÅ FORKYNNEREN.

 

 

 

 

ML

ML

Det er bedre å være to enn én;

 

de får god lønn for sitt strev.

 

For om de faller, kan den ene

 

hjelpe den andre opp.

 

Om én blir overvunnet,

 

kan to stå stand.

 

En tretvinnet tråd

 

ryker ikke så fort.

 

Fork 4,9-10a.12

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

I.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Høysangen:

PEK STÅ HØYSANGEN.

 

 

 

 

ML

ML

Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort.

 

Der står han bak muren vår.

 

Han kikker inn gjennom vinduene,

 

gløtter inn gjennom gitteret.

 

Min kjæreste tar til orde og sier:

 

Stå opp, min elskede, min vakre jente,

 

og kom!

 

Min due i fjellkløften,

 

i ly under bratte klipper,

 

la meg få se deg,

 

la meg få høre stemmen din!

 

For stemmen er myk

 

og skikkelsen skjønn.

 

Høys 2,9-10a.13b-14

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

J.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Høysangen:

PEK STÅ HØYSANGEN.

 

 

Denne lesningen kan leses av én tekstleser eller av kvinne og mann.

 

 

ML / KVINNE

ML / KVINNE

Hør, det er min kjæreste,

 

der kommer han,

 

løpende over fjellene,

 

hoppende over høydene.

 

Min kjæreste ligner en gasell,

 

en ung hjort.

 

Der står han bak muren vår.

 

Han kikker inn gjennom vinduene,

 

gløtter inn gjennom gitteret.

 

Min kjæreste tar til orde og sier:

 

 

 

 

 

ML / MANN

ML / MANN

Stå opp, min elskede, min vakre jente,

 

og kom!

 

Nå er vinteren omme,

 

regnet er forbi, det er borte.

 

Landet dekkes av blomster.

 

Sangens tid er inne,

 

turtelduen kan høres i landet.

 

Frukten på fikentreet modner,

 

blomsten på vinstokken dufter.

 

Stå opp, min elskede, min vakre jente,

 

og kom!

 

Min due i fjellkløften,

 

i ly under bratte klipper,

 

la meg få se deg,

 

la meg få høre stemmen din!

 

For stemmen er myk

 

og skikkelsen skjønn.

 

 

 

 

 

ML / KVINNE

ML / KVINNE

Min kjæreste er min, og jeg er hans,

 

han som gjeter mellom liljene.

 

Helt til dagen blåser skyggene bort,

 

spring som gasellen, min kjæreste,

 

som en ung hjort over kløfter og fjell!

 

 

 

 

 

ML / KVINNE og MANN

ML / KVINNE og MANN

Sett meg som et segl på ditt hjerte,

 

et stempel på din arm!

 

For kjærligheten er sterk som døden,

 

lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.

 

Den brenner som flammende ild,

 

en Herrens brann.

 

Veldige vann slukker ikke kjærligheten,

 

elver skyller den ikke bort.

 

Høys 2,8-14.16-17 + 8,6-7a

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

K.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Høysangen:

PEK STÅ HØYSANGEN.

 

 

 

 

ML / KVINNE

ML / KVINNE

Sett meg som et segl på ditt hjerte,

 

et stempel på din arm!

 

For kjærligheten er sterk som døden,

 

lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.

 

Den brenner som flammende ild,

 

en Herrens brann.

 

Veldige vann slukker ikke kjærligheten,

 

elver skyller den ikke bort.

 

Høys 8,6-7a

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

L.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i evangeliet etter

PEK STÅ MATTEUS EVANGELIE.

Matteus:

 

 

 

 

 

ML

ML

Jesus sa:

 

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister

 

sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt

 

igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

 

kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

 

Dere er verdens lys! En by som ligger på

 

et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner

 

man en oljelampe og setter den under et

 

kar. Nei, man setter den på en holder, så

 

den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys

 

skinne for menneskene, så de kan se de

 

gode gjerningene dere gjør, og prise deres

 

Far i himmelen!

 

Matt 5,13-16

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

 

 

M.

 

ML

 

Det står skrevet i evangeliet etter

Matteus:

ML

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

 

PEK STÅ MATTEUS EVANGELIE.

 

ML

ML

Jesus sa:

 

Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise,

 

eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen,

 

hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer

 

enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på

 

fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster

 

ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i

 

himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer

 

verdt enn de?

 

Hvem av dere kan vel med all sin bekymring

 

legge en eneste alen til sin livslengde?

 

Og hvorfor er dere bekymret for klærne?

 

Se på liljene på marken, hvordan de vokser!

 

De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier

 

dere:

 

Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en

 

av dem.

 

Når Gud kler gresset på marken så fint, der

 

som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor

 

mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite

 

troende!

 

Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: «Hva

 

skal vi spise?» eller: «Hva skal vi drikke?» eller:

 

«Hva skal vi kle oss med?». Alt dette er hednin-

 

gene opptatt av. Men den Far dere har i himmel-

 

en, vet jo at dere trenger alt dette.

 

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal

 

dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen

 

bekymringer for morgendagen; morgendagen

 

skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok

 

med sin egen plage.

 

Matt 6,25-34

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste

 

medliturg som leser videre.

 

 

 

N.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i evangeliet etter

PEK STÅ MATTEUS EVANGELIE.

Matteus:

 

 

 

 

 

ML

ML

Jesus sa:

 

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne.

 

Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

 

For den som ber, han får, og den som leter,

 

han finner, og den som banker på, skal det

 

lukkes opp for.

 

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

 

det skal også dere gjøre mot dem. For

 

dette er loven og profetene.

 

Matt 7,7-8.12

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

O.

 

 

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i evangeliet etter

PEK STÅ MATTEUS EVANGELIE.

Matteus:

 

 

 

 

 

ML

ML

Jesus sa:

 

Hver den som hører disse mine ord og gjør

 

det de sier, ligner en klok mann som bygde

 

huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene

 

flommet, og vindene blåste og slo mot

 

huset. Men det falt ikke, for det var bygd

 

på fjell.

 

Matt 7, 24-25

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

 

P.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i evangeliet etter

PEK STÅ MATTEUS EVANGELIE.

Matteus:

 

 

 

 

 

ML

ML

Jesus sa:

 

«Har dere ikke lest at Skaperen fra

 

begynnelsen av skapte dem som mann og

 

kvinne og sa:

 

«Derfor skal mannen forlate far og mor

 

og holde fast ved sin kvinne, og de to skal

 

være én kropp.»

 

Så er de ikke lenger to; de er én kropp.

 

Og det som Gud har sammenføyd,

 

skal mennesker ikke skille.»

 

Matt 19, 4-6

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

Q.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i evangeliet etter

PEK STÅ JOHANNES EVANGELIE.

Johannes:

 

 

 

 

 

ML

ML

Jesus sa:

 

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske

 

hverandre. Som jeg har elsket dere, skal

 

dere elske hverandre. Ved dette skal alle

 

forstå at dere er mine disipler: at dere har

 

kjærlighet til hverandre.

 

Joh 13, 34-35

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

R.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i evangeliet etter

PEK STÅ JOHANNES EVANGELIE.

Johannes:

 

 

 

 

 

ML

ML

Jesus sa:

 

Som Far har elsket meg, har jeg elsket

 

dere.

 

Bli i min kjærlighet!

 

Hvis dere holder mine bud, blir dere i

 

min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars

 

bud og blir i hans kjærlighet.

 

Dette har jeg sagt dere for at min glede

 

kan være i dere og deres glede kan bli

 

fullkommen.

 

Og dette er mitt bud: Dere skal elske

 

hverandre som jeg har elsket dere.

 

[Ingen har større kjærlighet enn den som

 

gir livet for vennene sine.

 

Dere er mine venner hvis dere gjør det

 

jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke

 

lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva

 

herren hans gjør. Jeg kaller dere venner,

 

for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har

 

hørt av min Far.

 

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har

 

utvalgt dere og satt dere til å gå ut og

 

bære frukt, en frukt som varer.

 

Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt

 

navn.

 

Dette er mitt bud til dere: Elsk hveran-

 

dre!]

 

Joh 15, 9-12 [-17]

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

S.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Paulus’ brev til

PEK STÅ PAULUS BREV sende-til

romerne:

ROMERNE.

 

 

 

 

ML

ML

For jeg er viss på at verken død eller liv,

 

verken engler eller krefter, verken det

 

som nå er eller det som kommer, eller

 

noen makt, verken det som er i det

 

høye eller i det dype, eller noen annen

 

skapning, skal kunne skille oss fra Guds

 

kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Rom 8, 38-39

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

T.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Paulus’ brev til

PEK STÅ PAULUS BREV sende-til

korinterne:

KORINTERNE.

 

 

 

Kapitlet kan leses i sin helhet eller i utdrag.

ML

ML

[Og jeg vil vise dere en enda bedre vei:]

Om jeg taler med menneskers og englers

tunger,men ikke har kjærlighet,

da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

Om jeg har profetisk gave,

kjenner alle hemmeligheter og eier all

kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan

flytte fjell, men ikke har kjærlighet,

da er jeg intet.

 

Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fat-

tige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes,

men ikke har kjærlighet,

 

da har jeg ingen ting vunnet.

 

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er

velvillig, den misunner ikke, skryter ikke,

er ikke hovmodig.

Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt

eget, er ikke oppfarende og gjemmer

ikke på det onde.

 

Den gleder seg ikke over urett, men har

sin glede i sannheten.

 

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper

alt, tåler alt.

 

Kjærligheten tar aldri slutt.

Profetgavene skal bli borte,tungene skal

tie og kunnskapen forgå.

 

For vi forstår stykkevis og taler profetisk

stykkevis.

Men når det fullkomne kommer,

 

skal det som er stykkevis, ta slutt.

 

Da jeg var barn, talte jeg som et barn,

tenkte jeg som et barn, forsto jeg som

et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av

 

det barnslige.

 

Nå ser vi i et speil, i en gåte,

da skal vi se ansikt til ansikt.

Nå forstår jeg stykkevis,

da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud

kjenner meg fullt ut.

 

Så blir de stående, disse tre: tro, håp

og kjærlighet. Men størst blant dem er

kjærligheten.

 

1 Kor 13

 

2003/2017

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

U.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Paulus’ brev til

PEK STÅ PAULUS BREV sende-til

galaterne:

GALATERNE.

 

 

 

 

ML

ML

For dere er alle Guds barn ved troen,

 

i Kristus Jesus.

 

Alle dere som er døpt til Kristus, har

 

kledd dere i Kristus.

 

Her er ikke jøde eller greker,

 

her er ikke slave eller fri,

 

her er ikke mann og kvinne.

 

Dere er alle én i Kristus Jesus.

 

Gal 3, 26-28

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

V.

ML

ML

Det står skrevet i Paulus’ brev til efeserne:

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

PEK STÅ PAULUS BREV sende-til

EFESERNE.

 

 

 

 

ML

ML

Derfor bøyer jeg mine knær for Far,

 

han som har gitt navn til alt som kalles

 

far i himmel og på jord.

 

Må han som er så rik på herlighet,

 

gi deres indre menneske kraft og styrke

 

ved sin Ånd.

 

Må Kristus ved troen bo i deres hjerter

 

og dere stå rotfestet og grunnfestet i

 

kjærlighet.

 

Må dere sammen med alle de hellige

 

bli i stand til å fatte bredden og lengden,

 

høyden og dybden,

 

ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår

 

all kunnskap.

 

Må dere bli fylt av hele Guds fylde!

 

Han som virker i oss med sin kraft

 

og kan gjøre uendelig mye mer

 

enn det vi ber om og forstår,

 

ham være ære i kirken og i Kristus Jesus

 

gjennom alle slekter og evigheter!

 

Amen.

 

Ef 3,14-21

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

X.

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

Det står skrevet i Paulus’ brev til

PEK STÅ PAULUS BREV sende-til

filipperne:

FILIPPERNE.

 

 

 

 

ML

ML

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si:

 

Gled dere! La alle mennesker få merke

 

at dere er vennlige. Herren er nær. Vær

 

ikke bekymret for noe! Men legg alt dere

 

har på hjertet, fram for Gud. Be og kall

 

på ham med takk. Og Guds fred, som

 

overgår all forstand, skal bevare deres

 

hjerter og tanker i Kristus Jesus.

 

Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt,

 

rett og rent, alt som er verdt å elske og

 

akte, alt som er til glede og alt som fort-

 

jener ros, legg vinn på det!

 

Fil 4, 4-8

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

Y.

ML

ML

Det står skrevet i Johannes’ første brev:

Tar imot den åpne bibelen, blar i den.

PEK STÅ JOHANNES FØRSTE BREV.

ML

ML

Mine kjære, la oss elske hverandre!

 

For kjærligheten er fra Gud,

 

og hver den som elsker, er født av Gud

 

og kjenner Gud.

 

Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,

 

for Gud er kjærlighet.

 

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpen-

 

bart blant oss,

 

at Gud sendte sin enbårne Sønn til

 

verden

 

for at vi skulle leve ved ham.

 

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har

 

elsket Gud,

 

men at han har elsket oss

 

og sendt sin Sønn til soning for våre

 

synder.

 

Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da

 

skylder også vi å elske hverandre.

 

Ingen har noen gang sett Gud.

 

Men dersom vi elsker hverandre,

 

blir Gud i oss,

 

og hans kjærlighet er fullendt i oss.

 

1 Joh 4, 7-12

 

2003/2017

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Den åpne bibelen gis til neste medliturg

 

som leser videre.

 

 

 

 

 

Bibeltekstene på bokmål er hentet fra Bibel 2011, ©Det norske Bibelselskap.

   
© Døvekirken