Ordningen for gravferd på norsk tegnspråk er utarbeidet av en prosjektgruppe i Døvekirk-en og har vært ute til vurdering i Døvekirken og dens menigheter. Den er vedtatt i sty-ringsgruppen for liturgireform i Døvekirken.

Ordningen er godkjent av Oslo biskop i samarbeid med Kirkerådet og i tråd med litur-giene vedtatt i Kirkemøtet. Den er gjeldende fra 1. påskedag 2019.

Innhold

 

  1. Ordning for gravferd på norsk tegnspråk

Ordning for gravferd på norsk tegnspråk

fra kirke eller krematorium

 

I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være med-virkning fra gravferdsfølget ved enkelte av de liturgiske ledd, og det kan være tillegg til handlingen i form av tegnspråksalmer, poesi eller tekstlesning, eventuelt kombinert med at det tennes lys i lysgloben. Når avdødes navn nevnes for første gang i gravferden, skal navnet først staves og så navnetegnet vises. Deretter brukes navnetegnet under resten av gravferden.

 

Dersom gravferdslys brukes, settes det på kisten før handlingen begynner. Dette tennes under ledd G5 Minneord, og blåses ut etter G10 Herrens bønn og gis til de pårørende.

 

G1. Inngang

 

Lystenning på alteret

Samlingslyset på alteret tennes for å signalisere at menigheten samles for kirkelig handling.

Inngang

Liturgen går fram til koret.

G2. Poesi

En medliturg fremfører gravferdspoesien.

ML

ML

 

 

Flere alternativer til gravferdspoesier finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

G3. Inngangsord

Liturgien fremsier:

G3a. Nådehilsen

L

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L

GUD ↑ JESUS KRISTUS ↑ NÅDE GI hender ut til sidene FRED GI hender ut til sidene

G3b. Innledningsord

A

Vi er samlet her for å ta avskjed med [NAVN].

 

Sammen vil vi overgi ham/henne i Guds hender og følge ham/henne til det siste hvilested.

 

A

VI kommer-inn-og-setter-oss-i-benkene nikk

 

VI VIL SI HADET-kiste nikk NAVNETEGN-vise-til nikk

 

GUDS HENDER-opp hh-fast-oppe vh-un-

der-avdøde-OVERGI-opp-på-hh nikk

VI-alle FØLGE vh-Pf hh-SE-på Pf gå-bor-

tover nikk

SISTE HVILE nikk

 

G3c. Bibelvers

L

L

Så høyt har Gud elsket verden at han gav

BIBEL åpnes. Blar i bibelen.

sin Sønn, den enbårne, for at hver den

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

som tror på ham, ikke skal gå fortapt,

EN ER GODKJENT].

men ha evig liv.

Hvis liturgen ikke skal lese neste tekst,

 

nikker liturgen og legger bibelen fra seg.

Joh 3,16

L

 

Blar videre.

Deretter kan liturgen fortsette med et annet skriftord:

L

L

Jesus sier: Kom til meg, alle dere som

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

strever og bærer tunge byrder, så vil jeg

EN ER GODKJENT].

gi dere hvile.

 

Matt 11,28

Nikker og legger bibelen fra seg.

 

 

 

 

G4. Inngangsbønn

Bønnen innledes med:

L

L

La oss be.

NÅ VI-ALLE BE ↑

 

 

En medliturg eller en fra gravfølget fremsier:

ML

A

Herre, du har vært en bolig for oss

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

fra slekt til slekt.

EN ER GODKJENT].

Før fjellene ble født,

 

før jorden og verden ble til,

 

ja, fra evighet og til evighet er du, Gud.

 

Du lar mennesket bli til støv igjen

 

og sier: «Vend tilbake, menneskebarn!»

 

For tusen år er i dine øyne

 

som dagen i går da den for forbi,

 

eller som en nattevakt.

 

Lær oss å telle våre dager,

 

så vi kan få visdom i hjertet!

 

Sal 90, 1-4.12

 

 

 

 

Flere alternativer til bønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

G5. Minneord

 

Et kort minneord holdes av en representant for de pårørende eller presten. Presten kan bistå pårørende i utarbeidelse av minneord. Det bør inneholde noen biografiske momenter med særlig vekt på hva avdødes liv har betydd for dem som stod ham/ henne nær, og for andre livssammenhenger han/hun har stått i.

 

Her kan følge korte hilsninger, pålegging av blomster og/eller krans og eventuelt andre minnehandlinger, som opplesning, salmer, poesi, lystenning o.a. En kort bildevisning eller film kan brukes som visuelt innslag.

 

Gravferdslys tennes av den som holder minneordet.

G6. Skriftlesning

Liturgen innleder:

L/ML

La oss høre Herrens ord om livet og døden, om dommen og vårt håp i Jesus Kristus.

L/ML

Den åpne Bibelen hentes der den ble lagt sist.

 

STÅ LIV DØD, DOM, JESUS KRISTUS VÅRT HÅP

 

Åpen bibel gis til ML.

 

ML

ML

Det står skrevet i Salme 23:

Tar imot bibelen og blar i den. PEK-bok

 

STÅ SALME 23.

Herren er min hyrde, jeg mangler ingen

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

ting. Han lar meg ligge i grønne enger;

EN ER GODKJENT].

han fører meg til vann der jeg finner

 

hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg

 

på de rette stier for sitt navns skyld. Selv

 

om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg

 

ikke for noe vondt. For du er med meg.

 

Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du

 

dekker bord for meg, like for øynene på

 

mine fiender. Du salver mitt hode med

 

olje, mitt beger flyter over. Bare godhet

 

og miskunn skal følge meg alle mine

 

dager, og jeg får bo i Herrens hus gjen-

 

nom lange tider.

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

 

 

 

 

 

L

 

Vi leser videre i Joh 5, 24-27:

 

L

L tar imot bibelen og blar videre. PEK-bok STÅ JOHANNESEVANGELIET 5, 24-27.

 

Bibelen gis til ML.

 

 

ML

ML

 

Tar imot åpen bibel.

Jesus sier: Sannelig, sannelig, jeg sier

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

dere: Den som hører mitt ord og tror på

EN ER GODKJENT].

ham som har sendt meg, han har evig

 

liv og kommer ikke for dommen, men

 

er gått over fra døden til livet. Sannelig,

 

sannelig, jeg sier dere: Den tid kommer,

 

ja, den er nå, da de døde skal høre Guds

 

Sønns røst, og de som hører, skal leve.

 

For likesom Faderen har liv i seg selv, har

 

han også gitt Sønnen å ha liv i seg, og

 

han har gitt ham myndighet til å holde

 

dom, fordi han er Menneskesønnen

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

 

 

 

L

L

 

L tar imot bibelen og blar videre.

Vi leser videre i Åp 21, 1-5a:

PEK-bok STÅ JOHANNES ÅPENBARING

 

21, 1-5a.

 

Bibelen gis til ML.

 

 

 

 

ML

ML

 

Tar imot åpen bibel.

Jeg så en ny himmel og en ny jord, for

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

den første himmel og den første jord var

EN ER GODKJENT].

borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så

 

den hellige by, det nye Jerusalem, stige

 

ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand

 

og pyntet som en brud for sin brudgom.

 

Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa:

 

«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han

 

skal bo hos dem, og de skal være hans

 

folk, og Gud selv skal være hos dem. Han

 

skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,

 

og døden skal ikke være mer, heller ikke

 

sorg eller skrik eller smerte. For det som

 

før var, er borte.» Han som sitter på tro-

 

nen, sa da til meg: «Se, jeg gjør alle ting

 

nye.»

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

 

 

L

L

 

Tar imot den åpne bibelen, legger den

 

fra seg.

 

 

 

 

G7. Tegnspråksalme*

 

En medliturg eller en fra gravfølget kan enten fremføre salmen eller lede gravfølget

 

 

Enten:

L

Vi opplever nå en salme fremført av [NAVN].

 

LL

NÅ VI-alle OPPFATTE SALME viser til medliturg.

 

Eller:

L

Vi synger sammen med [medliturg/ tegnkor].

 

LL

NÅ VI-alle SALME FØLGE viser til medliturg / tegnkor.

 

Alternativer til salmer finnes i Del III - Bønne-, salme- og poesibok.

 

G8. Tale

 

Kort tale over et av de oppleste skriftordene eller over en annen passende tekst.

G9. Bønn

 

Bønnen innledes med:

 

L

L

La oss be.

NÅ VI-ALLE BE ↑

 

 

En medliturg eller en fra gravfølget fremsier:

 

 

ML

ML

Far,

+FAR↑ DU-Gud GI-ned NAVNETEGN nikk

vi takker deg for det du gav gjennom

VI-alle FÅ-fra avdøde nikk

(navnet nevnes) som nå er gått bort.

TAKK nikk

Styrk og trøst alle som sitter i sorg og

VI-alle SORG-v SAVNE se-på-avdøde vise-

savn. Vi overgir oss i din sterke hånd.

til avdøde nikk

 

+Gud SNILL PEK-Gud STYRKE, TRØST GI-

 

oss alle nikk

 

DIN-Gud STERKE HÅND-opp hh-fast vh-VI

 

flathånd-tas-opp-i-hh nikk

Hjelp oss å leve i samfunn med deg, så vi

+Gud HJELP↑ OSS LEVE SAMMEN nikk

engang kan fare herifra i fred, ved Jesus

BETY nikk FREMTID JESUS KRISTUS Pf-

Kristus, din Sønn, vår Herre.

komme-ned møte Pf-oss bortover-sam-

 

men nikk

 

 

 

Flere alternativer til bønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

G10. Herrens bønn

Leses sammen av alle, ledet av medliturg.

Liturgen innleder:

L

L

La oss be Vår far i himmelen.

NÅ VI BE VÅR FAR blikk-↑ HIMMEL

 

 

Alle sier, ledet av medliturg.

 

 

 

A

A

Vår Far i himmelen.

+VÅR FAR ER-DER HIMMEL

La navnet ditt helliges.

+NAVN DITT HELLIG nikk EVIG

La riket ditt komme.

+DITT RIKE KOMME-NED nikk

La viljen din skje på jorden slik som i him-

+DIN VILJE ER-DER HIMMEL

melen.

+OGSÅ spre-hånd HELE-JORDEN nikk

Gi oss i dag vårt daglige brød,

+BRØD GI-OSS nikk I-DAG ALLE-DAGER

og tilgi oss vår skyld,

nikk

slik også vi tilgir våre skyldnere.

+MINE SYNDER DU TILGI nikk

 

+SAMME SYNDER-ANDRE nikk jeg-TILGI

Og la oss ikke komme i fristelse,

nikk

men frels oss fra det onde.

+OND blikk-venstre BLI-TRUKKET-mot-

 

For riket er ditt,

venstre

og makten og æren i evighet.

+NEI-hoderist FRELSE nikk KOMME-TIL-

Amen.

GUD

 

+RIKET DITT, MAKT, ÆRE, I-EVIGHET

 

AMEN.

 

 

 

 

Det er også mulig å benytte en poetisk variant som finnes i Del III - Bønne-, salme-og poesibok.

 

Liturgen går til kisten, tar opp og blåser ut gravferdslyset og gir det til de pårørende.

 

G11. Utbæring av kisten

 

Droppes ved kremasjon. 

Jordpåkastelse

 

G12 utføres ikke ved kremasjon.

G12. Bønn ved gravstedet*

Bønnen innledes med:

L

L

La oss be.

NÅ VI-ALLE BE ↑

 

 

En medliturg eller en fra gravfølget fremsier:

 

 

ML

ML

Herre Jesus Kristus, du som selv ble lagt

+JESUS KRISTUS↑ PEK-Jesus HAR-VÆRT

i en grav, la dette stedet være et fredens

nikk

sted, hvor (navnet nevnes) får hvile

GRAV nikk +Jesus SNILL nikk vise-til-

under korsets tegn til dagen da du kaller

avdøde nikk FRED nikk HVILE nikk KOR-

alle frem fra gravene. Hjelp oss i liv og

SETS-TEGN nikk FREMOVER DEN DAGEN

død å sette vårt håp til deg.

DU-Jesus KOMME-NED nikk DØD-DØD-

 

flere STÅ-OPP-flere nikk

 

Pf-H-Jesus Pf-døde møtes nikk bor-

 

tover-sammen nikk

 

+Jesus SNILL HJELP OSS-alle LEVE nikk

 

NÅ FREMOVER nikk TIL-DØD nikk STYRKE

 

til-brystet nikk +Jesus HÅP vise-til-Jesus

 

nikk

 

 

Flere alternativer til bønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

G13. Senkning

Som hovedregel senkes kisten helt ned.

G14. Jordpåkastelse

Liturgen fremsier:

L

L

I Faderens og Sønnens og Den hellige

+FADER ↑ SØNN ↑ HELLIGE-ÅND ↑

ånds navn.

NAVN nikk ALLE +distribusjon nikk

 

 

Deretter fremsier liturgen følgende og kaster jord en gang etter hvert ledd:

 

 

L

L

 

Liturgen kaster over jord.

Av jord er du kommet.

PEK-jord JORD FØDT to flathender mot

 

hverandre, den øverste føres opp med

 

spillende fingre nikk

 

 

 

 

L

L

 

Liturgen kaster over jord.

Til jord skal du bli.

NÅ JORD to flathender fra hverandre,

 

den øverste føres nedover med spillende

 

fingre til hendene møtes BLIR-BORTE

 

 

 

 

L

L

 

Liturgen kaster over jord.

Av jorden skal du igjen oppstå.

PEK-jord JORD nikk SPRE-NEDOVER-I

 

-JORDA svakt spillende hender føres op-

 

pover som om de vokser opp av jorda

 

 

 

G15. Skriftord og velsignelse

G15a. Skriftord

Enten:

 

L

L

 

Åpen bibel hentes fra der den ble lagt

 

sist.

Vår Herre Jesus Kristus sier: Jeg er

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

oppstandelsen og livet. Den som tror på

EN ER GODKJENT].

meg, skal leve om han enn dør. Og hver

 

den som lever og tror på meg, skal aldri i

 

evighet dø.

 

Joh 11,25-26

Nikker, bibelen lukkes og legges til side.

 

 

 

Eller:

 

 

 

L

L

 

Åpen bibel hentes fra der den ble lagt

 

sist.

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

han som i sin rike miskunn har født oss

EN ER GODKJENT].

på ny til et levende håp ved Jesu Kristi

 

oppstandelse fra de døde.

 

1 Pet 1,3

 

 

Nikker, bibelen lukkes og legges til side.

 

 

 

 

G15b. Velsignelse

 

Vendt mot sørgeskaren, fremsier liturgen enten alternativ A:

L

Ta imot velsignelsen.

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

 

Amen.

 

L

NÅ GUD VELSIGNELSE GI-OSS

 

HERRE ↑ VELSIGNELSE BEVARE DEG HERRE ↑ANSIKT LYSE-UT NÅDE GI HERRE ↑ SE-UTOVER FRED GI

 

AMEN.

 

 

 

 

 

 

Eller alternativ B (med rolleovertakelse og innehavelse av Guds perspektiv):

 

L

L

Ta imot velsignelsen.

HERREN ↑ TA-IMOT nikk blikk-menighet

Herren velsigne deg og bevare deg.

rolleovertakelse Gud

Herren la sitt ansikt lyse over deg og

VELSIGNE, BEVARE hender ut

være deg nådig.

LYSE-UT fra ansikt NÅDE hender ut

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg

SE-UTOVER FRED hender ut

fred.

Kropp tilbake, ut av rolleovertakelse

Amen.

AMEN.

 

 

 

Presten hilser på pårørende og andre. Pårørende eller andre de har spurt på forhånd (liturg, begravelsesagent eller andre) takker for deltagelsen eller inviterer til minne-samvær etterpå.

 

I krematorium

Gravferdshandlingen ovenfor (leddene 1-10) avsluttes med jordpåkastelse (leddene 13-15).

Rent unntaksvis kan denne ordningen også følges i kirke/kapell, se Alminnelige bestemmelser punkt 9.

I rom hvor senkning ikke er praktisk mulig, bør kisten føres bort etter velsignelsen.

Ved barns gravferd

Ved barns gravferd brukes for eksempel disse lesningene under G6, innledet slik:

Liturgen innleder:

L/ML

L/ML

La oss høre hvordan Jesus åpner Guds

BIBEL åpnes STÅ JESUS GUDS RIKE-hø

rike for barna.

BARN-v vh-vise vei opp til hø

 

Åpen bibel gis til ML.

 

 

ML

ML

Det står skrevet i Mark 10, 13-16:

Tar imot bibelen og blar i den. PEK-bok

 

STÅ MARK 10, 13-16.

De bar små barn til ham for at han skulle

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

røre ved dem, men disiplene viste dem

EN ER GODKJENT].

bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa

 

til dem: «La de små barna komme til

 

meg, og hindre dem ikke! For Guds rike

 

tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier

 

dere: Den som ikke tar imot Guds rike

 

slik som et lite barn, skal ikke komme

 

inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la

 

hendene på dem og velsignet dem.

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

Mark 10, 13-16

 

 

 

 

L

L

 

Tar imot den åpne bibelen og blar videre.

Vi leser videre i Joh 10, 14.28-29:

PEK-bok STÅ JOHANNESEVANGELIET 10,

 

14 og 28-29.

 

Åpen bibel gis til ML.

 

 

ML

ML

 

Tar imot bibelen og blar i den.

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

mine, og mine kjenner meg.

EN ER GODKJENT].

Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet

 

gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min

 

hånd. Det min Far har gitt meg, er større

 

enn alt annet, og ingen kan rive det ut av

 

min Fars hånd.

 

Joh 10, 14.28-29

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

 

 

 

 

 

ML

ML

 

Tar imot den åpne bibelen og blar videre.

Vi leser videre i Åp 21, 1-5a:

PEK-bok STÅ JOHANNES ÅPENBARING 21,

 

1-5a.

 

Åpen bibel gis til ML.

 

 

ML

ML

 

Tar imot bibelen og blar i den.

Jeg så en ny himmel og en ny jord, for

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

den første himmel og den første jord var

EN ER GODKJENT].

borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så

 

den hellige by, det nye Jerusalem, stige

 

ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand

 

og pyntet som en brud for sin brudgom.

 

Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa:

 

«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han

 

skal bo hos dem, og de skal være hans

 

folk, og Gud selv skal være hos dem. Han

 

skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,

 

og døden skal ikke være mer, heller ikke

 

sorg eller skrik eller smerte. For det som

 

før var, er borte.» Han som sitter på tro-

 

nen, sa da til meg: «Se, jeg gjør alle ting

 

nye.»

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

 

 

L

L

Slik lyder Herrens ord

Tar imot den åpne bibelen, legger den

 

fra seg.

 

 

 

Ved gravferd for spedbarn eller barn som er døde før fødsel, kan en velge andre tekster enn de ovenforstående, for eksempel Salme 39, 5-8 eller Salme 139, 1-6.13-18 eller tekster som særlig uttrykker lidelsen, smerten og det uforståelige.

 

De øvrige ledd i ordningen brukes som ved voksnes gravferd.

 

   
© Døvekirken