Oversikt over tekstene

 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Advent

1. søndag i adventtiden

Luk 19,29-40 Inntoget

Sal 42,2-6
Jeg tørster etter Gud

Luk 4,16-22 Jesus i synagogen i Nasaret

1 Mos 18,1-15
Sara ler

Et nådens år

2. søndag i adventtiden

Joh 14,1-6
Mange rom i Fars hus

Åp 1,17b-18
Frykt ikke

Luk 21,29-36
Fikentreet, 

Våk og be

Rom 8,31b-35.38-39
GUD er med oss

Tro på Guds løfter

3. søndag i adventtiden

Luk 7,18-23
Spørsmål fra døperen Johannes

Åp 1,1-2; 21,

1-5
Ny himmel og ny jord

Luk 3,7-11 Døperen Johannes

Jak 5,78
Vær da tålmodige

Døperen Johannes rydder vei

4. søndag i adventtiden

Luk 1,46-56
Marias lovsang

Rut 4, 13-17

Rut

Luk 1,39-45 Maria og Elisabeth

Fil 4,4-8
Gled dere

Løftet til Maria


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Jul 

Julaften

Luk 2,1-20
Juleevangeliet

Mika 5,1-4a
Du Betlehem Efrata

Luk 2,1-20
Juleevangeliet

Mika 5,1-4a
Du Betlehem Efrata

Barnet i Betlehem

Juledag

Joh 1, 1 - 14
Ordet ble kjøtt

Hebr 1,1-6
Aldri før har GUD talt slik

E

Ordet blir menneske

2. juledag

Matt 2,13-15
Flukten til Egypt

Apg 7,55-8.3
Stefanus martyr

Matt 2,19-23
Fra Egypt til Nasaret

Apg 7,55-8.3
Stefanus martyr

Stefanus martyren

Romjuls-søndag

Luk 2,36-38
Anna i tempelet

 2 Mos 7,14-18.26-29.8,12-13.16-20.9,1-5.8-9.13.18.10,3-5.21-23.11,1-7
10 plager

Luk 2,29-32
Simeons lovsang

1 Tess 5,8-11a
Oppmuntring og oppbygging

Anna og Simon i tempelet

Nyttårsaften

Utgår

 

Nyttårsdag

Luk 2,21
Navnet Jesus

2 Sam 7,1-17
Løftet til Davids ætt

Matt 1,20b-21
Navnet Jesus

Sal 103,13-18
GUD er barmhjertig mot barna sine

Navnet Jesus


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Åpenbaringstiden

Kr. åpen-baringsdag

Matt 2,1-12
De vise menn

Jes 49,14-16a
GUD husker oss som en mor

Luk 2,41-52
Jesus som 12-åring i tempelet

Sal 23
Herren er min hyrde

GUD viser veien til Jesus

2. s. i åpen-baringstiden

Luk 3,1-18
Døperen Johannes står fram

2 Mos 2,1-10
Mirjam redder Moses

Luk 3,21-22
Jesu Dåp

Sal 139
Du har skapt meg på skremmende underfull vis

Dåp

3. s. i åpen-baringstiden

Joh 2,1-11
Bryllup i Kana

Høysang 2,8-14.16-17

Joh 4,6-24
Den samaritanske kvinnen

Sal 1
Veien til den gudfryktige

Tørst etter det Jesus gir

4. s. i åpen-baringstiden

Mat 11,28
Kom til meg alle de som sliter

2 Mos 14,5-7.13-18.22.26-27
Sivsjøen

Mark 10,46-52
Bartimeus

Josva 6
Jeriko

Herren er barmhjertig

5. s. i åpen-baringstiden

Joh 5,1-15
Den syke ved Betesda

Sal 103,1-5
Min sjel lov herren

Luk 5,17-26  Den lamme mannen

1 Sam 17,1.4-16.32-33.42-51
David og Goliat

Jesus har makt

6. s. i åpen-baringstiden

Luk 12,35-38
Spenn beltet om livet med forklaring

1 Kong 18,21-39
Elia på Karmel

Joh 6,63-69
Vil også dere gå bort?

1 Sam 10,20-25
Saul blir utvalgt

Vær våkne!

Såmanns-søndag

Luk 8, 4 - 15
Såmannen

2 Tim 3,14-17
Stå fast på troen

Luk 8, 4 - 15
Såmannen

Kol 3,12b-14
Tilgi hverandre

Ordet sås

Kristi Forklarings-dag

Luk 2,41-52
Jesus som 12-åring i tempelet

Jes 52,13-53,5
Såret for våre overtredelser

Luk 9,28-36
Jesu forklaring

1 Kor 15,53-57
Det ufor-gjengelige i det forgjengelige

Jesus herlighet


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Fastetiden 

Fastelavens-

søndag

Luk 18,31-34
Se, vi går opp til Jerusalem

Høysang 8,6-7a
Et segl på hjertet

Joh 17,20-26
Jesus ber for oss

1 Kor 13
Kjærligheten

 På vei opp til Jerusalem

Askeonsdag

Utgår

 

1. s. i fastetiden

Luk 4,1-13
Fristelsen

Sal 22,2-3.20 Hvorfor har du forlatt meg

Luk 9,22
Lidelsen

2 Sam 12,1-10
David og Natan

Stå imot fristelser!

2. s. i fastetiden

Luk 7,36-50
Kvinnen tørker med håret

1 Mos 3,1-15
Syndefallet

Joh 19,16-17
Jesus blir tynget under korset

1 Mos 32,24-30 (29)
Jakobs kamp

Vårt liv og våre kamper

3. s. i fastetiden

Luk 22,28-34
Annonsering hanegal

1 Kor 12,21-27
Kroppen og delene

Mark 15,16-20
Purpurkappen

Kol 3,12b-14
Tilgi hverandre

Overvinn det onde!

4. s. i fastetiden

Joh 11,45-53
Planer om å drepe Jesus - mennesket for folket

Sal 68,21
GUD vår frelser

Joh 13,1-10
Fotvaskingen

1 Mos 37,5-1.18-36
Josef blir solgt

Jesus dør for våre synder

Maria Budskaps-dag

Luk 1,26-38
Bebudelses-teksten

Sal 100
Herren er god

Luk 1,39-45
Maria og Elisabeth

1 Mos 2,18-25 
Skapelsen av kvinnen

Maria

Palme-søndag

Matt 26,6-13
Salving i Betania

Fil 2,5-11
Livet i felleskap med Kristus

Luk 10, 38-42
Jesus hos Marta og Maria

alt. 1 adv. I

1 Sam 16,4-13
David blir salvet

Jesus kommer til oss

Skjær-torsdag

Matt 26,17-30
Innstiftelses-ord

Matt 26,31-35
Annonsering av Peters svik

Luk 22,14-23
Innstiftelsen

Matt 26,69-75
Peters svik

Nattverden

Langfredag

Matt 27,15-30
Jesus blir dømt og spottet

Matt 27,31-50
Veien til Golgata

Mark 14:32-36
Getsemane

Matt 27,57-66
Gravlegging

Jesus dør for oss

Påskenatt

Utgår

 


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Påsketiden 

Påskedag

Matt 28,1-10
Oppstandelsen

Sal 118,1.24
Pris Herren, han er god

Luk 24,1-9
Oppstandelsen

Rom 14,7-12
Ingen lever for seg selv

Se den  oppstandne Herre

2. påskedag

Luk 24,13-35
Emmaus

3 Mos 16
Den store soningsdagen

E

Emmaus-vandrerne

2. s. i påsketiden

Matt 27:32
Simon fra Kyrene

Gal 6,2-5
Bær byrdene for hverandre

Joh 20,24-29
Jesus og Tomas

1 Pet 1,3
Lovet være Gud

En hånd til dem som tviler

3. s. i påsketiden

Joh 10,11-18.28-29
Jeg er den gode hyrde

2 Sam 20
David og Jonatan

Luk 15,11-32
En far som ventet

2 Mos 1,8-13
Slaveriet i Egypt

GUD ser oss

4. s. i påsketiden

Matt 22, 37-40
Det dobbelte kjærlighets-budet

Hebr 13,5-6
Kjærlighet til penger

Joh 14,1-6
Mange rom i Fars hus

Apg 9, 1-23
Jesus møter Saulus

Guds rike i nestekjærlig-heten

5. s. i påsketiden

Mark 4,30-34
Sennepsfrøet

Sal 36,6-10
I ditt lys ser vi lys

Joh 15,1-8
Det sanne vintre

1 Sam 3
Samuel i templet

Guds rike er blant oss

6. s. i påsketiden

Luk 18,1-8
Enken og dommeren

Ef 3, 14-21
Bøyer kne for skaperen

Matt 7,7-8.12
Be, så skal du få

Est 3,8-10 4,13-17 5.1-5 7.1-4 8.1-8 
Ester

GUD hører våre bønner

Kr. Himmel-fartsdag

Apg 1,1-14
Himmelfarts-dagen

Sal 139,1-12.23-24
På morgen-rødens vinger

Luk 24,50-53
Himmelfart

Sal 121
Jeg løfter mine øyne

Himmelfarten

Søndag før pinse

Joh 15,26-27
Talsmannen

1 Joh 4,7-11
Guds kjærlighet

Joh 16,12-15 Sanningsanden

Dan 5-6
Daniel

Send oss din Ånd!


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Pinsetiden 

Pinseaften

Utgår

 

Pinsedag

Apg 2,1-13
Pinsedagen

1. Kor 9,16-23
En greker til grekerne

Joh 14,16-18
Talsmannen

1 Mos 11, 1-9
Tårnet i Babel

Den Hellige Ånd

2. pinsedag

Vi bruker tekstene fra 1. pinsedag

 

Treenighets-søndag

Matt 28, 16-20
Dåps-befalingen

1 Mos 7.1-10.17-8,3. 6-12.15-22.9,12-13
Noah

Luk 24,45-48
Den lidende Messias

5 Mos 6,4-9
Herren er vår Gud

Den treenige Gud


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Treenighetstiden

2 s. i treenig-hetstiden

Joh 3,1-13
Nikodemus

Rom 6,3-5
Døpt til Jesu død og oppstandelse

Joh 15,9-17
Bli i min kjærlighet

Gal 3, 23-29
Ikke jøder eller greker

Vi er skapt til fellesskap med Gud

3 s. i treenig-hetstiden

Luk 14,15-24
Det store gjestebudet

1. Mos 2,4b-14
Paradiset

Mark 10,13-16
Jesus og barna

2 Mos 1,14- 2,10
Moses i sivet

Alle er invitert til den store festen

4 s. i treenig-hetstiden

Brukes på skaper-verkets dag

Luk 10,1-2
Høsten er stor

Amos 5,7-15
Sosial rettferd

Luk 18,18-30
Jesus og den rike unge mannen

5 Mos 6,4-9
Shema Israel

Søk ikke verdens rikdom!

5 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,43-46
Treet og fruktene

Jona 1,1-2,2;2,11-4,11
Jona

Matt 7,24-25
Bygge på fjell

Sal 91,1-2.4.9
Herren er min borg

Sannhetens stemme i verden

6 s. i treenig-hetstiden = Apostel –dagen

Luk 5,1-11
Peters fiskefangst

5 Mos 15,1-11
Sabbatsåret

 Luk 6,17-19
Jesus samler folket

Fil 2,1-5
Formaning til enhet

GUD kaller ufullkomne mennesker

7 s. i treenig-hetstiden

Luk 15,8-10
Sølvmynten

1 Mos 16,1-4.15 21,1-4
Isak og Ismael

Luk 19,1-10
Sakkeus

Sal 150
Lovsyng Gud

GUD er oss

8 s. i treenig-hetstiden

Matt 6, 19-24
Samle ikke skatter

2 Mos 16,11-16
Manna

Luk 20,41-44
Enken i tempelet

Jes 6,1-8
Møte med den hellige

Saml ikke skatter til deg selv

9 s. i treenig-hetstiden

Joh 8,1-11
Den første steinen

Mika 4,4-5 Fredsriket

Luk 6,36-42
Bjelken i øyet

Sal 8
Hva er et menneske

En rettferdig og kjærlig dommer

10 s. i treenig-hetstiden

Luk 5,27-32
Jesus kaller Levi

2 Mos 3,1-15
GUD kaller Moses

Matt 18,21-35
Å tilgi

Sal 34,1-9
Herren svarer

Kall til omvendelse

11 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,1-11
Jesus og sabbaten

2 Mos 19,20; 20,1-20
De ti bud

Luk 13,34-35
Klage over Jerusalem

Apg 6,1-7
Diakonene

Fri oss fra egenrådighet!

12 s. i treenig-hetstiden

Matt 6,24
Ingen kan tjene to herrer

Høysang 8,6-7a
Et segl på hjertet

Luk 8,1-3
De kvinnelige disiplene

Sal 139
Du har skapt meg på underfull skremmende vis

Å leve i tillit og omsorg


 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

13 s. i treenig-hetstiden

Luk 18,18-30
Jesus og den rike unge mannen

Sal 150
Lovsyng Gud

Luk 12, 41-48
Spenn beltet om livet

1 Kong 3,16-28
Salomo dømmer

GUD har gitt oss alt vi har

14 s. i treenig-hetstiden = Vingårds-søndagen

Matt 20,1-16
Arbeiderne i vingården

Ef 2,1-10
Av nåde er de frelst

Luk 17,7-10
Tjeneren ved bordet

1 Mos 25,21.24-34.27,1-36 
Esau og Jakob

Vingården

15 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,27-35
Elsk fiendene

Apg 16,20-36
Paulus og Silas i fengsel

Luk 10, 38-42
Jesus hos Marta og Maria

Fork 3,1-2.4.6a.11a.14a
Alt har sin faste tid

GUD elsker oss

16 s. i treenig-hetstiden

Mark 7,31-37
Effata

1 Kor 13
Høysangen

Luk 6,20-23
Saligprisningene

Sal 71
Bønn, klage, tillit

Trøst i lidelse og trengsel

17 s. i treenig-hetstiden

Joh 11,1-44
Å reise seg

2 Kong 5,1–14
Elisa helbreder Naaman

Mark 5,35-43
Talit takumi

Job 19,25-27
Jeg vet at min gjenløser lever

Reis deg opp!

18 s. i treenig-hetstiden

Luk 5, 12-16
Den spedalske

1 Joh 4,16b
GUD er kjærlighet

Luk 7,1-10
Offiseren i Kapernaum

Sal 104,24-31
Pris skaperen

Ny kraft og styrke til syke

19 s. i treenig-hetstiden

Matt 6,25-34
Søk først Guds rike

Gal 5,16-26
Åndens frukt

Luk 9,57-62
La de døde begrave sine døde

1 Mos 1,1-2,4a
Skapelse

Gjør oss faste i troen!

20 s. i treenig-hetstiden

Joh 11,1-5
Lasarus

Rut 1,7-11.16-19a; 2,8-11; 4,13-17
Rut

Matt 19,4-6
Mot skilsmisse

Rut 2,8-11
Rut

Skapt til fellesskap med GUD og med hverandre

21 s. i treenig-hetstiden

Luk 16, 19-31
Den fattige Lasarus

Sal 51
Tilgi meg Gud

Luk 12,16-21
Den rike bonden

Sal 8
Hva er et menneske

Ta vare på skaperverket

22 s. i treenig-hetstiden

Luk 6,43-46
Treet og fruktene

Fil 2,5-11
Livet i felleskap med Kristus

Luk 10, 25-37
Den barmhjertige samaritan

1 Joh 4,7-11
La oss elske hverandre

Barmhjertighet i ord og handling


 

 

Søndag / Helligdag

Første rekke

Andre rekke

Tema
(kommer fra de nye samlingsbønnene)

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

23 s. i treenig-hetstiden

Mark 10,28-31
De første og de siste

Sal 71
Bønn, klage, tillit

Joh 5,24-27
Jesus er dommeren

Klag 3,22-26
Herrens miskunn tar aldri slutt

Jesus våker over oss

24 s. i treenig-hetstiden

Bruk 6. s i åpenbarings-tiden 

E

 

25 s. i treenig-hetstiden

Bruk 5. s i åpenbarings-tiden 

E

 

26 s. i treenig-hetstiden

Bruk 4. s i åpenbarings-tiden 

E

 

27 s. i treenig-hetstiden

Bruk 3. s i åpenbarings-tiden 

E

 

Domssøndag  = Kristi kongedag

Matt 25,1-13 De 10 jomfruene

Rom 5,1-11 

Av nåde er de rettferdig

Mark 5,25-34 Din tro har frelst deg

1 Kong 3,16-28 Salomo dømmer

Gjør oss våkne for Gud!

Allehelgens-dag

Matt 5, 13-16 Jordas salt

Sal 90,1-4.12  Bolig i slekt etter slekt

Matt 5,1-12 Saligprisningene (3-10)

Sal 73,23-26
Jeg blir alltid hos deg

Å leve og dø i Herren

   
© Døvekirken