Første rekkje

Andre rekkje

 

Søndag

Evangeliet

GT/Lesetekst

Evangeliet

GT/Lesetekst

Tema

Advent

 

 

 

 

 

1. sønd

Matt 6, 25-34 Vær ikkje bekymret

U-2 Mos 2,1-10 - Mirjam redder Moses

U-Luk 7,11-17 Enkens sønn i Nain

U-Amos 5,7-15 - sosjal rettferd

Ver ikkje bekymra - Jesus kjem

2. sønd

Luk 12,35-38  Spenn beltet om livet

Åp 1,17b-18 - Frykt ikkje

Joh 14,1-6 - Mange rom i fars hus

1 Mos 32,23-29 (Jabok)

Ver førebudd!

3. sønd

Joh 11,25-26 Eg er oppstandelsen

1 Sam 16,4-13 - David blir salva

U-Joh 14,6 - Vegen sanninga og livet

U-Åp 1,1-2; 21,1-5 - Ny himmel og ny jord

Kven er den som kjem

4. sønd

U-Luk 10, 38-42 Jesus hos Marta og Maria

Sal 90,1-4.12 - Bustad frå slekt til slekt

Luk 19,1-10 Sakkeus

Apg 16,20-36 - Paulus og Silas i fengsel

Jesus kjem i hus og heim

Jul

 

 

 

 

 

Julaften

U-Luk 2,1-20 - Juleevangeliet

Mika 5,1-4a - Du Betlehem Efrata

B-Luk 2,1-20 Juleevangeliet

Mika 5,1-4a - Du Betlehem Efrata

Jul

Juledag

Matt 2,1-12 De vise menn

1 Sam 10,20-25 - Saul blir utvalt

Joh 1, 1 - 14 - Ordet blei kjøt

Sal 36,6-10 - I ditt lysser vi lys

Jul

2. juledg

Bruker dei tekstane som ikkje er i bruk dette året på 1. juledag eller julaften.

 

 

 

 

Romjulsøndag

U-Mark 4,30-34 - Sennepsfrøet

2 Mos 7,14-18.20-21.8,1-5.16-17.20-21.24.9,1-3.8-9. 22-26.10,3-5.21-23.11,1-7 (Plagene)

Luk 13,18-21 Sennepfrøet og surdeigen

1 Tess 5,8-11a - Oppmuntring og oppbygging

Det vesle og det store

Nyttårsaften

 

 

 

 

 

Nyttåsdag

Luk 2,21 - Navnet Jesus

U-2 Sam 7,1-17 - Løftet til Davids ætt

Matt 1,23  Navnet Jesus

U-2 Mos 2,23-25 - Gud husker folket sitt

Navnet Jesu

Kr Åpenb-dag

Joh 10,14.28-29 - Eg er den gode hyrde

Jes 49,14-16a Gud husker oss som ei mor

U-Joh 3,16:

U-Salme 23

Den som tek vare

2.s åpenb-tiden

U-Matt 28, 16-20 - Dåpsbefalinga

Rom 6,3-5 - Døpt til Jesu død og oppstode

Luk 3,21-22 - Jesu Dåp

P-Salme 139 - Du har skapt meg på skremmande underfull vis

Dåpsdagen

3.s åpenb-t

Luk 8,26-36 - Mannen frå gravhulane

Sal 50,15 - Kall på meg

Mark 15,16-20 purpurkappa

1 Kong 3,16-28 Salomo dømmer

Jesu fullmakt

4.s åpenb-t

Luk 5,17-26 - Den lamme mannen

1 Joh 4,16b - Gud er kjærleik

Mark 10,46-52 - Bartimeus

Josva 6 (Jeriko)

Jesus møter menneske

5.s åpenb-tid

Luk 2,34-35  - Maria blir velsigna

U-4. Mos 6, 22-27 Velsigninga

Matt 1,1-17 - Jesu ætt

Rut 1-4

Velsigning

6.s åpenb-t

Mark 10,28-31 De første og de siste

1 Kong 18,21-39 - Elia på Karmel

Matt 2,13-15 - Flukten til Egypt

1 Mos 16,1-4.15 .21,1-4 (Ismael og Isak)

Guds verd

Såmannsønd

Luk 8, 4 - 15 - Såmannen

2 Tim 3,14-17 - Stå fast på trua

Matt 7,24-25 Bygge på fjell

Sal 91,1-2.4.9 - Herre er min borg

Den rette grunnen

Krisi Forkl

U-Luk. 2,41-52 12åring tempelet

U-Jes 52,13-53,5 - Såra for våre overtredelser

Luk 9,28-36 Jesu forklaring

1 Kor 15,53-57 - Det uforgjengelege i det forgjengelege

Jesus Guds son

Fastetiden

 

 

 

 

 

Fastelavens

U-Luk 10, 25-37 Den barhjertige samaritan

Sal 100 - Herren er god

U-Joh 6, 1-15 - Jesus metter 5000

Hebr 13,5-6 - Kjærleik til pengar

Ta vare

Askeonsdag

 

 

 

 

 

1. s Fastetiden

 Luk 4,1-13 Freistinga

Sal 22,2-3.20 - Hvorfor har du forlate meg

Matt 5, 13-16 Jordas salt

U-1 Sam 3 - Samuel i templet

Møte utfordringane

2.s Fatetiden

Luk 5, 12-16 - Den spedalske

2 Kong 5,1–14 - Elisa helbreder  Naaman

Mark 7,31-37 - Effata

P-1 Kor 13

"Effata" - Den inkluderande

3. s.sFastetiden

Matt 19,4-6 Mot skillsmisse

U-2 Mos 19,20;20, 1-20 - De ti bod

Luk 13,10-17 Helbredelse kvinne sabbat

U-1.Mos 1,1-2,4a - Skapelse

Å stå på

4. s fastetiden

 U-Matt 26,14-16 Judas planer svik

1 Mos 37,5-11.18-36 (Josef og brødrane)

 U- Matt 26,1-5 Drapsplanen

Rom 14,7-12 Ingen lever for seg sjølv

Svik

Maria Budskapsdag

 Luk 1,26-38 Bebudelsesteksten

Sal 139,1-12.23-24 - Morgonrødens vinger

Luk 1,39-45 Maria og Elisabeth

U-1. Mos 2,18-25 - Skapelse kvinnen

Maria budskapsdag

Palmesøndag

 Luk 19,29-40 Inntoget

U-Fil 4,4-8 Gled dykk

 Luk 23,27-28.33-34 Gråt over Jesus

Ef 3, 14-21 Bøyer kne for skaparen

I gatane i Jerusalem

Skjærtorsdag

U- Matt 26,17-30 Innstiftingsord

 U- Matt 26,31-35 Annonsering av Peters svik

U-Matt 26,6-13 Salving i Betania

 U- Matt 26,69-75 Peters svik

Fest og svik

Langfredag

U-Matt 27,15-30 Jesus blir dømd og spotta

U-Matt 27,31-50 Vegen til Golgata

U-Matt 27,46-56 Jesu død

U-Matt 27,57-66 - Gravlegging

Liding og død

Påsketiden

 

 

 

 

 

(Påskenatt)

 

 

 

 

 

Påskedag

U-Matt 28,1-10 Oppstoda

P-Salme 150 Lovsyng gud

Oppstoda Luk 24,1-9

1 Pet 1,3 Lova vere gud

Opstoda

2. påskedag

Luk 24,13-35 Emmaus

U-3 Mos 16 - Den store soningsdagen

Ei rekkje for å ha Emmausteksten med

 

Emmaus

2. s påsketiden

U-Mark 10,13-16 Jesus og barna

2 Mos 1,13- 2,10 (Moses i sivet)

U-Joh 1, 9-12 Guds barn

Sal 103,13-17 Gud er barhjertig mot barna sine

Jesus og barn

3. s i påsketiden

U-Joh 20,24-29- Jesus og Tomas

2 Sam 20 - David og Jonatan

U-Matt 27:32 Simon frå Kyrene

Gal 6,2-5 Ber børne for hverandre

Å møte Jesus

4. s i påsketiden

U-Luk 15,1-7 Sauen som ble funnet

P- Salme 8 Kva er et menneske

U-Luk 15,11-32 En far som ventet

2 Mos 1,8-13 (Slaveriet i Egypt)

Gud  leiter etter oss

5. s. påsketiden

Matt 7,7-8.12 Be så skal du få

Est 3,8-10 4,13-17 5.1-5 7.1-4 8.1-8  Ester

U-Matt 6,6-13 Fadervår

Sal 34,1-9 Herren svarer

Bøn

6. s i påsketiden

Luk 7,18-23 Spørsmål frå døyparen Johannes

Sal 68,21 - Gud vår frelsar

Luk 3,7-11 Døyparen Johannes

1 Mos 7.1-10.17-8,3. 6-12.13b-22.9,12-13 (Noahs ark)

Døyparen Johannes

Kr Himmelfartsdag

U-Apg 1,1-14 Himmelfartsdagen

Rom 8,31b-35.38-39 Gud er med oss

Luk 24,50-53 Himmelfart

Sal 121 - Eg løfte mine øyne

Himmelfart

Søndg før pinse

Joh 15,26-27 Talsmannen

P-1. Joh 4,7-11 Guds kjærleik

Joh 16,12-15 Sanningsanden

Dan 5-6 - Daniel

Talsmannen / sanningsanden

Pinsetiden

 

 

 

 

 

(Pinseaften)

 

 

 

 

 

Pinsedag

U-Joh 14,16-18 - Talsmannen

U-Gal 5,16-26 Andens frukt

U-Apg 2,1-13 Pinsedagen

Fil 2,1-5 Formaning til einskap

Pinse

2. pinsedag

Vi bruker tekstane frå 1. pinsedag

 

 

 

 

Treenighetstiden

 

 

 

 

 

Treenighetssøndag

Luk 10,21-24 - Kven sønnen er

U-Jes 6,1-8 Møte med den hellige

Luk 24,45-48 - Den lidande messias

Herren er vår gud U-5 Mos 6,4-9

Kven er Guds son

2 s i treenighetstiden

U-Luk 18,9-14 Tollaren og farisearen

U-Salme 71 - Bøn kalge tillit

U-Luk 18,18-30 Jesus og den rike unge mannen

5 Mos 6,4-9 - Shema Israel

Kven kjem inn i guds rike

3 s i treenighetstiden

Luk 14,15-24 Det store gjestebodet

U-1. Mos 2,4b-14 - Paradiset

U-Luk 6,27-35 Elsk fienda

Apg 9, 1-23 - Jesus møter Saulus

Open for alle

4 s i treenighetstiden

Mat 11,28 Kom til meg alle de som slit

Apg 7,55-8.3 Stefanus martyr

Joh 15,9-17 Bli i min kjærleik

Apg 6,1-7 Diakonane

Diakoni

5 s i treenighetstiden

Joh 19:16-17 Jesus blir tyngd under krossen

U-1. Mos 3,16-19 - Menneskeskjebne

Joh 11,1-44 Å reise seg

5 Mos 15,1-11 Sabbatåret (TLS)

Det som tynger

6 s i treenighetstiden  =Aposteldagen

Luk 5,1-11 Peters fiskefangst

Sal 104,24-31 - Pris kaparen (TLS)

U-Joh 6,16-21 Jesus går på sjøen

1 Mos 11, 1-9 - Tårnet i Babel (L4)

Fiskefangsten / genesaretsjøen

7 s i treenighetstiden

U-Matt 22, 37-40 Det dobbelte kjærleiksbodet

U-Salme 150 - Lovsyng gud

U-Joh 6,22-35 Livets brød

2 Mos 16,11-16 Manna (TLS)

Kjærleik og brød

8 s i treenighetstiden

U-Luk 6,36-42 Bjelka i augo

U-1 Kor 13

U-Luk 6,43-46 Treet og fruktene

U-1 Mos 12, 1-3 - Guds løfte til Abraham

Å sjå det rette

9 s i treenighetstiden

Luk 18,1-8 Enkja og dommaren (TLS)

Mika 4,4-5 - Fredsriket (TLS)

Luk 8,1-3 - Dei kvinnelege disiplane

U-Salme 139 - Du har skapt meg på underfull skremmande vis

Kvinnene

10 s i treenighetstiden

Joh 4:6-24 -Den samaritanske kvinna

Sal 42,2-6 Eg tørster etter gud

Joh 8,1-11 Den første steinen

 1 Kor 12,21-27 - Kroppen og delane (TLS)

Møte dei som har det vanskeleg

11 s i treenighetstiden

U-Luk 6,24-26  Verop

Salme 130,1-5 - Frå djupet roper eg

Mark 14:32-36  Getsemane

Fil 2,5-11 - Livet i felleskap med kristus

I vanskelege situasjonar

12 s i treenighetstiden

Matt 6,24 Ingen kan tene 2 herrer

Høysang 8,6-7a - eit segl på hjertet

Luk 5,27-32 Jesus kaller Levi

U-2 Mos 3,1-15 - Gud kaller Moses

Eit kall

13 s i treenighetstiden

Luk 15,8-10 Sølvmynten

U-1. Joh 4,7-11

Matt 6,25-34 Søk først gud rike

U-2 Mos 4,10-16 - Gud sender Moses

Å søkje

14 s i treenighetstiden  = vingårdssøndagen

Matt 20,1-16  Arbeidarane i vingarden

U-Ef 2,1-10 - Av nåde er de frelst

Luk 17,7-10 Tenaren ved bordet*

1 Mos 25,21.24-34.27,1-38 (Esau og Jakob)

Ei anna rettferd

15 s i treenighetstiden

Luk 8,22-26 Stormstillinga

2 Mos 14,5-7.13-18.21-22.26-29 (Sivsjøen)

Luk 12,16-21 Den rike bonden

Fork 3,1-2.4.6a.11a.14a - Alt har sin faste tid

Reise / ver førebudd

16 s i treenighetstiden

Luk 1,46-56 Marias lovsong

U-1. Mos 3,20-24 - Uttog frå paradiset

Luk 8,18-20 Peters vedkjenning

Job 19,25-27 - Eg veit at min gjenløysar lever

Lovpris

17 s i treenighetstiden

Luk 16, 19-31 - Den fattige Lasarus

U- Salme 8 - Kva er etmenneske

Mark 5,35-43 Talit takumi

U-Salme 51 - Tilgi meg Gud

Stå opp!

18 s i treenighetstiden

Joh 5,1-15 Den syke ved betesta

1. Kor 9,16-23 Ein greker til grekarane

Joh 6,37-40 Alle kommer til meg

Høysang 2,8-14.16-17,

Jesus bryr seg

19 s i treenighetstiden

Matt 18,21-35 Å tilgi

Kol 3,12b-14 - Tilgi kvarandre

U-Matt 7,12 - Den gyldne regelen

Salm 1 - Vegen til den gudsfryktige

Guds lov

20 s i treenighetstiden

Joh 13,1-10 - Fotvasken

Klag 3,22-26 - Herrens miskunn tar aldri slutt

berre ei rekkje

 

tenaren

21 s i treenighetstiden

Luk 2,29-32 Simeons lovsong

Sal 103,1-5 - Mi sjel lov herren

berre ei rekkje

 

Lovsong

22 s i treenighetstiden

Mark 10,28-31 De første og de siste

1 Sam 17,1.4-16.32-33.42-51 David og Goliat

Joh 2,1-10 Bryllup i Kana

1 Mos 18,1-15 (Mamre)

Ei anna realitet

23 s i treenighetstiden

Luk 11, 29-32 Krav om teikn

Jona 1-2,1+3 (Jona)

berre ei rekkje

 

Ninive

24 s i treenighetstiden

bruk 6. s i åpenbaringstiden

 

 

 

 

25 s i treenighetstiden

Bruk 5. s i åpenbaringstiden

 

 

 

 

26 s i treenighetstiden

Bruk 4. s i åpenbaringstiden

 

 

 

 

27 s i treenighetstiden

Bruk 3. s i åpenbaringstiden

 

 

 

 

Domssøndag  = Kristi kongedag

Joh 5,24-27 Jesus er Dommeren

U-Rom 5,1-11 - Av nåde er de rettferdig

Mark 5,25-34 Din tro har frelst deg

Sal 118,1.24 - Pris Herren, han er god

Dommen

Allehelgensdag

U-Luk 6,20-23 Saligprisingane

P-Salme 71 Bøn klage tillit

Matt 5,3-10 Saligprisingane

Sal 73,23-26 Eg blir alltid hos deg

Saligprisingane/ Allerhelgen

   
© Døvekirken