1. Opptak til forsknings- og utviklingsarbeid

Om tegnspråkets egenart[1]

Norsk tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk, basert på produksjon av synlige bevegelser i hender, munn, øyne, bryn, hode og overkropp. Det er laget flere systemer for nedskriving av ytringer på tegnspråk, men det finnes ennå intet tegnspråksamfunn der slike systemer er tatt i allmenn bruk av et stort antall språkbrukere. Norsk tegnspråk er et eget språk bygget opp på sin egen måte, og altså ikke en gjengiving av det norske talespråket gjennom et annet medium (St.meld. 35 (2007-2008) Mål og meining - ein heilskapleg norsk språkpolitikk).

Filmopptak er den eneste måten å dokumentere tegnspråkpraksis på.  Å analysere opptak av tegnspråk er den eneste måten å utvikle, bearbeide og forske på tegnspråk på (Erlenkamp 2003).

Vi bruker da filmopptak for å:

·         dokumentere dagens liturgiske praksis

·         ha et grunnlag for den videre språklige bearbeidingen av 1995-liturgien.

·         ha et grunnlag for liturgier for kirkelige handlinger i Døvekirken

·         lage utkast til liturgiske elementer, både i gruppa og i menighetene

·         vurdere utkast innad i gruppa for diskusjon

·         sende ut elementene til «høring»

·         gi innspill til utkastene for menighetene

·         lage utkast til oversettelser

·         vurdere utkast til oversettelse

·         dokumentere tegn i kontekst

 

Våre tanker rundt Personvernet ved Opptak av offentlige og private personer i et offentlig rom[2]

Opptakene gjøres i et offentlig rom av offentlige handlinger som gudstjenester og kirkelige handlinger, og som utføres av offentlige personer (prester og kirkelige ansatte) og private personer (menigheten)[3].

De som er aktive deltagere i gudstjenesten (prester og medliturger) filmes, og menigheten bakfra for å dokumentere hvorvidt de er inkludert i handlingen.

Vi gjør ulike tiltak:

  Tekniske tiltak
For eksempel valg av det rommet som tas opp og perspektivet under opptaket, å skru av kameraet i situasjoner der menigheten vises som ved nattverd eller lystenning, redigering av opptaket i etterkant med tilintetgjøring av det filmmaterialet som det ikke er behov for.

  Informative tiltak
For eksempel å sørge for tilstrekkelig informasjon om opptaket og formålet med det, at opptaket skjer offentlig og ikke skjult, ved å innhente samtykke. Implisitt samtykke for voksne og eksplisitt samtykke fra foresatte for barn og unge.

Sjekkliste

Vi har rutiner for opptak av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement, men vi vil etter de første erfaringene med filmopptak i menighetene oppdatere vår sjekkliste som brukes ved alle opptak: hva skal det informeres om, skjema for eksplisitt samtykke som foresatte skriver under, hvilket filmformat opptaket skal lagres i før de tilsendes prosjektgruppa.

Sjekklisten per februar 2014:

ü  Menigheten og medarbeiderne er informert om opptaket og formålet med opptaket

o    Informasjonen skjer før det egentlige opptaket starter

o    Formålet er som regel: Utviklings- og forskningsarbeid

o    Menigheten er informert om at kameraet slås av under deler av arrangementet

o    Når barn skal kunne gjenkjennes i opptaket må det foreligge skriftlig samtykke[4]

ü  Opptaket skjer som regel med kamera på stativ, ev. styrt med fjernkontroll

ü  Opptaket konverteres[5] og lagres som .avi fil med følgende minstekrav:

o    29 bilder per sekund

o    Bitrate: minst 2.000

o    Videostørrelse minst 640x480

ü  Opptakene og ev. innskannete samtykkesskjema oversendes til prosjektets sekretær ved hjelp av Dropbox e.l.

ü  Filer som man ikke har behov for slettes.


 

2. SAMTYKKE TIL FILMING OG FOTOGRAFERING AV BARN I Døvekirken

Døvekirken bruker noen ganger bilder eller film til å dokumentere arbeidet og gi foreldrene/foresatte og andre innsyn i virksomheten. Det tas bilder/film i forskjellige situasjoner, i gudstjenester under arrangement, på turer, i barnas arbeid med prosjekter og på fester arrangementer etc.

Opptakene brukes særlig til utvikling og forskningsarbeid i Døvekirken som skal sikre at barna får det best mulige tilbud.

Dersom videoopptak eller bilder eller bilder skal utleveres til foreldrene/ foresatte, kreves det samtykke foreldrene/foresatte til de barna som er på bildet / videoen.

___________________________________________________________________________________________

SAMTYKKE

BARNETS NAVN:________________________________________________

SAMTYKKE TIL FOTOGRAFERING, FILMING OG UTLEVERING AV BILDER/FILM/CD ALBUM

Vi ber om at dere svarer på om dere vil gi deres samtykke (tillatelse) til fotografering, filming og bruk av bilder/film ved å føre på JA / NEI under. Det er frivillig å gi sitt samtykke, og samtykket kan på et hvilket som helst tidspunkt oppheves, dersom dere ønsker det.

Samtykke til fotografering og bruk av bilder

o    Jeg / vi tillater Døvekirken  tar bilder av mitt barn                                                                               _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken bruker bilder til utviklings- og forskningsarbeid                                _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken leverer ut bilder til andre foreldre                                                      _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken kan publisere bilder på nettet etter informasjon til foreldre        _________

Samtykke til filming og bruk av film

o    Jeg / vi tillater at det tas film av mitt barn                                                                                             _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken bruker film til utviklings- og forskningsarbeid                                   _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken leverer ut film til andre foreldre                                                         _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken kan publisere bilder på nettet etter informasjon til foreldre        _________

 

Dato;_______________

 

Foresattes underskrift;___________________________________________

Døvekirken gjør oppmerksom på at disse filmene/bildene ikke kan publiseres på nettet uten spesiell samtykke fra foreldrene til alle barn som er med på filmen

 


 

3. Fotografering til Døvekirkens bildebank

Om bildebanken

I arbeidet sitt trenger Døvekirken illustrasjonsbilder. Vi trenger illustrasjonsfoto med barn og unge, samt voksne, i aktivitet og med bruk av tegnspråk. Dette gjelder også alle typer hørselshjelpemidler.

Bildene skal brukes i undervisningsmateriell og til å informere om døvekirkens arbeid med informasjonsmateriell, på hjemmesider og i sosiale medier. Det er særlig trosopplæringsarbeidet det skal informeres om. Bildene vil bli brukt slik at de som er på bildene blir anonymisert og ikke identifisert med navnet sitt.

For alle barn som er med på bildene må det foreligge et eksplisitt samtykke fra foreldrene for at bildene skal kunne brukes.  Samtykket kan senere trekkes og Døvekirken vil da slutte å bruke bildene aktiv, men fortsatt bruke informasjons- og undervisningsmateriell der bildene ev. er brukt. Samtykkene vil arkiveres adskilt fra bildene men merkes slik at det det

Bildene vil merkes med digitale både synlige og usynlige vannmerker som markerer Døvekirkens opphavsrett og sikrer bruken av bildene innenfor trygge rammer.

Bildene vil bli lagret på en mediaserver i det lokale nettet i Døvekirken i Oslo og der kan det gis tilgang til dem som har bruk for dem. Den som bruker de forplikter seg til å slette dem fra alle lokale datamaskiner når et prosjekt er avsluttet eller et materiale er utviklet.

Bildene tas av profesjonell fotograf som betales av Døvekirken. Foreldrene vil kunne få kopi av bildene som blir tatt med egne vannmerker.

Sjekkliste

Sjekklisten per oktober 2014:

ü  Menigheten, foreldre og medarbeiderne er informert om fotograferingen og formålet med bildene

o    Informasjonen skjer før fotograferingen

o    Formålet er som regel: illustrasjon av trosopplæringsarbeidet i Døvekirken.

o    Det foreligger samtykke for alle barn og helst også for alle voksne[6]

o    Foreldrene får informasjon om at de kan får bildene og de som ønsker det registrerer epostadressen sin. 

ü  Bildene og innskannete samtykke erklæringer oversendes til rådgiveren i Døveprostiet ved hjelp av Dropbox e.l.

ü  Bildene får vannmerkene og lagres på mediaserveren i Oslo.

ü  Foreldrene som ønsker det får tilgang til bildene.


 

4. SAMTYKKE TIL FOTOGRAFERING AV BARN I Døvekirken

I arbeidet sitt trenger Døvekirken illustrasjonsbilder. Vi trenger illustrasjonsfoto med barn og unge, samt voksne, i aktivitet og med bruk av tegnspråk. Dette gjelder også alle typer hørselshjelpemidler.

Bildene skal brukes i undervisningsmateriell og til å informere om døvekirkens arbeid med informasjonsmateriell, på hjemmesider og i sosiale medier. Det er særlig trosopplæringsarbeidet det skal informeres om. Bildene vil bli brukt slik at de som er på bildene blir anonymisert og ikke identifisert med navnet sitt.

For alle barn som er med på bildene må det foreligge et eksplisitt samtykke fra foreldrene for at bildene skal kunne brukes.  Samtykket kan senere trekkes og Døvekirken vil da slutte å bruke bildene aktiv, men fortsatt bruke informasjons- og undervisningsmateriell der bildene ev. er brukt.

Bildene vil merkes med digitale både synlige og usynlige vannmerker som markerer Døvekirkens opphavsrett og sikrer bruken av bildene innenfor trygge rammer.

Bildene tas av profesjonell fotograf som betales av Døvekirken. Foreldrene og alle som er med på bildene vil kunne få kopi av bildene som blir tatt med egne vannmerker. ___________________________________________________________________________________________

SAMTYKKE

BARNETS NAVN:________________________________________________

SAMTYKKE TIL FOTOGRAFERING OG UTLEVERING AV BILDER/FILM/CD ALBUM

Vi ber om at dere svarer på om dere vil gi deres samtykke (tillatelse) til fotografering og bruk av bilder/film ved å føre på JA / NEI under. Det er frivillig å gi sitt samtykke, og samtykket kan på et hvilket som helst tidspunkt oppheves, dersom dere ønsker det.

Samtykke til fotografering og bruk av bilder

o    Jeg / vi tillater Døvekirken  tar bilder av mitt barn                                                                               _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken bruker bilder til utviklings- og forskningsarbeid                                _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken bruker bilder til undervisnings- og informasjonsmateriell              _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken leverer ut bilder til andre foreldre                                                      _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken kan publisere bilder på nettet                                                              _________

Kopi av bildene

o    Jeg / vi ønsker kopi av bildene som ble tatt                                                                                            _________

 

Jeg ber om å få informasjon om hvordan jeg får tilgang til bildene til følgende epostadresse:
_________________________________

 

Dato;_______________

Foresattes underskrift;___________________________________________

Døvekirken gjør oppmerksom på at disse bildene ikke kan brukes eller publiseres på nettet uten spesiell samtykke fra foreldrene til alle barn som er med på dem.

5. SAMTYKKE TIL FOTOGRAFERING AV Voksne I Døvekirken

I arbeidet sitt trenger Døvekirken illustrasjonsbilder. Vi trenger illustrasjonsfoto med barn og unge, samt voksne, i aktivitet og med bruk av tegnspråk. Dette gjelder også alle typer hørselshjelpemidler.

Bildene skal brukes i undervisningsmateriell og til å informere om døvekirkens arbeid med informasjonsmateriell, på hjemmesider og i sosiale medier. Det er særlig trosopplæringsarbeidet det skal informeres om. Bildene vil bli brukt slik at de som er på bildene blir anonymisert og ikke identifisert med navnet sitt.

For alle barn som er med på bildene må det foreligge et eksplisitt samtykke fra foreldrene for at bildene skal kunne brukes.  Samtykket kan senere trekkes og Døvekirken vil da slutte å bruke bildene aktiv, men fortsatt bruke informasjons- og undervisningsmateriell der bildene ev. er brukt.

Bildene vil merkes med digitale både synlige og usynlige vannmerker som markerer Døvekirkens opphavsrett og sikrer bruken av bildene innenfor trygge rammer.

Bildene tas av profesjonell fotograf som betales av Døvekirken. Foreldrene og alle som er med på bildene vil kunne få kopi av bildene som blir tatt med egne vannmerker. ___________________________________________________________________________________________

SAMTYKKE

MITT NAVN:________________________________________________

SAMTYKKE TIL FOTOGRAFERING OG UTLEVERING AV BILDER/FILM/CD ALBUM

Vi ber om at dere svarer på om dere vil gi deres samtykke (tillatelse) til fotografering og bruk av bilder/film ved å føre på JA / NEI under. Det er frivillig å gi sitt samtykke, og samtykket kan på et hvilket som helst tidspunkt oppheves, dersom dere ønsker det.

Samtykke til fotografering og bruk av bilder

o    Jeg / vi tillater Døvekirken tar bilder av meg                                                                          _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken bruker bilder til utviklings- og forskningsarbeid                                _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken bruker bilder til undervisnings- og informasjonsmateriell              _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken leverer ut bilder til andre foreldre                                                      _________

o    Jeg / vi tillater at Døvekirken kan publisere bilder på nettet                                                              _________

Kopi av bildene

 

o    Jeg / vi ønsker kopi av bildene som ble tatt                                                                                            _________

Jeg ber om å få informasjon om hvordan jeg får tilgang til bildene til følgende epostadresse:
_________________________________

Dato;_______________

Underskrift;___________________________________________

Døvekirken gjør oppmerksom på at disse bildene ikke kan brukes eller publiseres på nettet uten spesiell samtykke fra foreldrene til alle barn som er med på dem.

 [1] Erlenkamp (2003): "Informanter i tegnspråkforskning: Problemer og utfordringer" i  Johannessen (red), Erlenkamp, Faarlund, Lanza og Vonen (2003): På språkjakt. Oslo: Unipub forlags. ss: 83-133.
St.meld. 35 (2007-2008) Mål og meining - ein heilskapleg norsk språkpolitikk.

[2] NOU 2009: 1 «Individ og integritet - Personvern i det digitale samfunnet»

[5] Man kan bruke Any Video Converterer free til dette

Vedlegg:
Last ned denne filen (Rutiner ved opptak.docx)Rutiner ved opptak.docx[ ]25 kB
   
© Døvekirken